Barnombudsmannen positiv till Barnkommitténs förslag

Barnombudsmannen Louise Sylwander är i stort positiv till Barnkommitténs slutbetänkande som överlämnades på onsdagen. Det är ett betydelsefullt arbete som nu har gjorts med många viktiga ställningstaganden.

Det är också glädjande att kommittén har tagit fasta på många av de förslag som BO tidigare fört fram. Om förslagen genomförs kommer det att innebära att barns och ungas rättigheter i Sverige ytterligare förstärks.

BO har under många år arbetat för att även kommunerna ska känna ett ansvar för barnkonventionen. Barnkommittén föreslår nu att varje kommun före utgången av 1998 ska ha upprättat en kommunal barn- och ungdomsplan för barnkonventionens genomförande och att kommunerna ska göra konsekvensbeskrivningar av hur nedskärningarna drabbar barnen.

- Det är så många beslut som fattas inom landsting och kommuner som på ett mycket påtagligt sätt påverkar barnens vardag. Därför är det min övertygelse att det är helt nödvändigt att också föra ner barnkonventionen till det lokala planet för att den ska få ordentligt genomslag. Detta ser jag som den största utmaningen i arbetet för att genomföra Barnkonventionen, säger Louise Sylwander.

Barnkommittén har vidare uppmärksammat och tagit fasta på flera av BO:s förslag när det t.ex. gäller barns skydd vid sexuella övergrepp och mobbning.

- Fortfarande är jag dock kritisk till att kommittén inte ändrar sin inställning till förhållandet mellan utlänningslagen och lagen om vård av unga (LVU). Visserligen har man förstärkt skrivningarna något, men det är så dags nu. Detta skulle ha gjorts när frågan fortfarande var aktuell och innan lagändringarna gjordes, säger Louise Sylwander.

- Jag hade dessutom hoppats på att kommittén skulle ha gått längre när det gäller barns och ungas inflytande. Där finns många starka formuleringar men inga konkreta förslag, menar Louise Sylwander.

- Jag vill understryka att även om lagstiftningen med Barnkommitténs förslag inte direkt strider mot barnkonventionen så är det inte samma sak som att den nu i alla delar innehåller ett barnperspektiv eller att tillämpningen utgår från konventionens grundprinciper. Arbetet med barnkonventionen är således inte avslutat, påpekar Louise Sylwander.