Barnombudsmannen om barnkonventionen i kommunerna

Antalet olyckor inom barnomsorgen är troligen betydligt fler än vad forskningen hittills fått oss att tro. Nya siffror från en undersökning i Uppsala visar att olycksfrekvensen inom barnomsorgen där är dubbelt så hög jämfört med vad tidigare forskning visat.

Ett projekt lett av docent Tor Larsson i Uppsala visar att olycksfrekvensen vid 14 slumpmässigt utvalda daghem i Uppsala under 1996 var 46 promille. Det vill säga att 46 av 1000 inskrivna barn skadade sig under förra året så allvarligt att de fick uppsöka vårdcentral, sjukhus eller tandläkare.

Denna siffra är mer än dubbelt så hög som de som redovisats i tidigare undersökningar och som hittills präglat den allmänna uppfattningen om vad som i början av 90-talet var "statistiskt normalt" i landet. En nationell studie från 1994 visade att den genomsnittliga skadefrekvensen på svenska daghem var 22,1 skador per 1000 barn och år.

- Det är oacceptabelt att barnomsorgen inte bättre kan garantera säkerheten för barn. Barnomsorgen är inte så säker som vi har trott.
- Vi menar därför att det behövs bättre lagstiftning och bättre regelverk. Det är först då som man kan börja ställa krav på kommuner och verksamheter att förbättra säkerheten.

- En undersökning av olycksfrekvensen även i andra kommuner skulle troligen visa att säkerheten överlag brister i större omfattning än vad vi tror. Det är förmodligen så att vår verklighetsbild varit för positiv på grund av att olyckorna inte alltid rapporterats, säger Louise Sylwander.

BO kräver därför att arbetsmiljölagen skrivs om så att den även gäller för barnen inom barnomsorgen. Idag gäller den enbart för personalen, trots att den i skolan gäller både för personal och elever. Enligt BO måste socialtjänstlagen också tydligare garantera barnens säkerhet. De befintliga reglerna är inte tillräckliga.

-Då finns det större möjlighet att kräva av kommuner och landsting att de systematiskt börjar att arbeta med säkerhetsfrågorna. Samtidigt tror vi ju inte att det blir bättre enbart i och med lagstiftningen, men utifrån den går det att ställa tydligare krav. En helt riskfri miljö kan aldrig garanteras inom barnomsorgen, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.