Barnombudsmannen om barnkonventionen i kommunerna

Den senaste veckan har två kommuner, Stockholm och Kristinehamn, tagit viktiga steg framåt för att öka barns och ungdomars möjligheter att vara med och påverka sin framtid i sina hemkommuner. Kommunerna har på olika sätt beslutat att tillämpa FN:s barnkonvention i det lokala politiska arbetet.

-Detta är viktiga steg i rätt riktning, från en stor och en liten kommun. Barnbokslut är ett nytt, spännande sätt för att ta reda på vad de politiska besluten får för konsekvenser för barn och ungdomar i kommunerna, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

Kristinehamns kommun beslutade på torsdagen att införa ett så kallat barnbokslut för barn och ungdomar upp till 18 år. Varje förvaltning skall utse en person med speciellt ansvar för att barn- och ungdomsperspektivet finns i verksamheten. Likaså skall varje beslut som tas värderas utifrån konsekvenserna för barn och ungdomar. Barns och ungdomars synsätt skall också efterfrågas i samhällsplaneringen.

Även Stockholms kommun har nyligen antagit ett handlingsprogram som innebär att samtliga stadsdelsnämnder och staden skall göra en särskild barnbilaga till budgeten. Där skall redovisas hur barn och ungdomar berörs av alla förslag och beslut. Stadsdelsnämnderna skall också utveckla nya former för att öka barns och ungdomars inflytande över besluten. I Stockholm anslås närmare 5 miljoner kronor för projektet, som till stor del kommer att bedrivas i samarbete med frivilliga organisationer. Projektet planeras att inledas i december.

-Barnkonventionen behöver draghjälp av politiker som är föregångare eftersom den, sju år efter att den infördes i Sverige, fortfarande har en väldigt liten genomslagskraft lokalt.
-För det är på den nivån som barnkonventionen får sin största praktiska betydelse. Innan alla kommuner arbetar enligt konventionen kan Sverige inte säga att den tillämpas fullt ut, säger Louise Sylwander.

Tidigare har några landsting och kommuner tagit liknande beslut. I Jämtland skall vid varje kommunalt- och landstingsbeslut som rör barn och ungdomar ett antal frågar ställas enligt en så kallad checklista utifrån barnkonventionen. Trollhättans, Strängnäs och Jönköpings kommuner, bland annat, har inlett ett arbete för att tillämpa barnkonventionen lokalt.