Risker i barns hemmiljö underskattas

Många små barn dödas och ett stort antal skadas i olyckor i hemmiljön varje år. Hemmiljön är en vanligare olycksfälla än trafiken för förskolebarn. 1996 dödades 14 barn under fem år där medan sju barn omkom i trafiken.

Den vanligaste dödsfällan för barn i förskoleåldern finns i hemmiljön. Mellan 1987 och 1996 dödades fler barn i åldrarna 0-4 år i olyckor i sin hemmiljö än i trafiken. Bara under två av åren under den tioårsperioden omkom fler barn i trafiken.
Kampanjen mot hemolycksfall, som drivs av Räddningsverket, Svenska Brandförsvars-föreningen, Röda Korset och Civilförsvarsförbundet, har därför valt barnsäkerhet som tema för hösten 1998. Fredagen den 13 november genomförs en kampanjdag i hela landet, i samverkan med Barnombudsmannen.

Barn har rätt till en säker miljö
Omkring 12 procent av barn och ungdomar under 15 år (vilket motsvarar drygt 200 000 personer) drabbas varje år av en skada till följd av en olyckshändelse - i hemmet, i skolan eller i en annan omgivning - så pass allvarligt att han eller hon måste söka läkarvård. Totalt läggs varje år ungefär 20 000 pojkar och flickor under 18 år in på sjukhus för vård av alla typer av olycksfallsskador.

Barnen och ungdomarna skadas naturligt nog i den miljö de vistas mest i. En registrering av hem- och fritidsolyckor 1997 vid tre akutsjukhus visar att hälften av barnen under 5 år som sökte vård för skada hade skadat sig i ett olycksfall inomhus i bostaden.
Att ge information och kunskap, både till barn och vuxna, om förebyggande åtgärder är projektets målsättning.

-Vi vill ge barnen kunskap om hur de kan upptäcka risker och göra omgivningen säkrare i hemmet, i skolan och på fritiden. Genom barnen når vi också de vuxna, så att de tillsammans kan skapa en tryggare tillvaro, säger Lennart Myhlback.

Barnsäkerhetskrav finns i byggreglerna
-Naturligtvis har föräldrar ett huvudansvar för sina barns säkerhet. Men deras möjlighet att ta detta ansvar måste få ett bättre stöd av beslutsfattare och planerare, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

I stort är barnsäkerhetskraven tillgodosedda i lagstiftningen, men tillämpningen brister. Huvuddelen av barnsäkerhetskraven infördes i bygglagstiftningen 1973. Motsvarande krav infördes för ombyggnationer 1976. Därigenom omfattas inte stora delar av bostäderna i de så kallade miljonprogramsområdena av barnsäkerhetskraven enligt Boverkets byggregler.

-Jag ser ingen orsak till att barn som bor i äldre bostäder ska ha ett sämre skydd än kompisar som bor i ett nybyggt hus, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.
BO förslog därför i sin årsrapport 1997 att barnsäkerhetskraven ska gälla även för fastigheter byggda före 1973. FN:s barnkonvention ger också varje barn rätt till liv och utveckling och till trygghet och skydd.
Bättre information och kunskap nödvändigt
Kampanjen mot hemolycksfall har valt en svart katt som symbol. Budskapet är "det handlar inte om otur; det finns en mängd åtgärder att vidta för att undvika att dessa olyckor inträffar." Allt från att installera brandvarnare, låsa in farliga vätskor och mediciner till att lära sig första hjälpen. Små barn sjuder av aktivitet och ibland kan det vara svårt att hinna med. Det är dock bara den vuxne som kan ta ansvar och trygga barnets hem och livsmiljö. Som vuxen bör man även ha handlingsberedskap för att lindra skadan när olyckan väl skett.

Barn har rätt till handlingsberedskap
Ju tidigare man grundlägger kunskap om säkerhet hos barn desto bättre. Redan i förskole-åldern kan barn lära sig att larma 112, att signalera till en vuxen om det brinner och ta sig ut osv. Medverkande myndigheter och organisationer anser att det är nödvändigt att barn tidigt får lära sig det mest grundläggande om säkerhet och att den kunskapen kontinuerligt ska uppdateras under hela uppväxttiden. Barn ska vara en prioriterad målgrupp i det förebyggande säkerhetsarbetet.