BO om riksdagens beslut om barnpornografi: En viktig markering som skyddar barnet

-Lagstiftningen måste i första hand skydda barnen från att bli utsatta för brottsliga handlingar. Övergrepp ska inte ha ett grundlagsskydd! Äntligen markerar regering och riksdag att Sverige inte accepterar innehav av barnpornografi, säger barnombudsmannen Louise Sylwander i en kommentar till riksdagens beslut som innebär att innehav av barnpornografiskt material blir olagligt.

-För barnen som utsätts för övergrepp i barnpornografiska alster är kränkningen dubbel. Övergreppet i sig är en brottslig handling. Men barnen tvingas dessutom leva vidare med de sår som övergreppet lämnar efter sig. Att innehav av barnpornografiskt material skulle förbli lagligt är därför för mig en otänkbarhet, fortsätter Louise Sylwander som också välkomnar att ett så kallat försvarlighetsrekvisit införs i brottsbalken.
-De undantag som görs för forskare, journalister och opinionsbildare är försvarliga och behövliga för att bibehålla öppenheten i ett framtida Sverige.

-Samtidigt är jag inte så naiv att jag tror att den nya lagstiftningen i sig gör slut på barnpornografin. Men ett förbud mot innehav av barnpornografi är ett värdefullt bidrag i strävandena att minska utbudet och därmed också verkningarna av barnpornografin, tillägger Louise Sylwander.

För att ett innehavsförbud ska få någon faktisk betydelse måste det nu skapas möjligheter för en effektiv tillämpning av förbudet. Det krävs metod- och kompetensutveckling samt resursförstärkning hos framförallt polis- och tullmyndigheterna, anser BO.

Ett förbud mot innehav av barnpornografi ingick i den handlingsplan som antogs vid Världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn i Stockholm sommaren 1996. Därefter skulle deltagarstaterna, bland annat Sverige, utarbeta en nationell plan för åtgärder. Den svenska planen skulle varit klar i februari.

-I samma andetag som jag nu berömmer regeringen för dess initiativförmåga när det gäller innehav av barnpornografi så måste jag tyvärr konstatera att det ännu inte finns några förslag till kraftfulla åtgärder i den svenska handlingplanen, avslutar Louise Sylwander.