Kommentar till proposition om FN:s barnkonvention

-Jag välkomnar regeringens ansats till en helhetssyn för att förverkliga barnkonventionen i Sverige. Barnombudsmannen har sedan 1993, då myndigheten bildades, krävt en nationell strategi kring barnkonventionen. Det säger BO Louise Sylwander i en kommentar till propositionen Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige som presenterades på onsdagen.

-Många av propositionens idéer och förslag är positiva och för utvecklingen framåt när det gäller genomförandet av barnkonventionen i Sverige. Samtidigt måste jag konstatera att en del av förslagen, eftersom de bygger på frivillighet och goda exempel, riskerar att inte få någon faktisk betydelse som motsvarar regeringens egen målsättning att konventionen och dess intentioner ska finnas med i alla beslut som rör barn, säger Louise Sylwander.

BO tycker att det är bra att varje kommun bör inrätta system för att bevaka barnets bästa i beslutsprocessen. Men regeringen lämnar inga förslag om vad som händer om en kommun inte prioriterar barnkonventionen. Som BO visat i egna studier har endast ett fåtal kommuner idag antagit en plan för konventionens genomförande eller påbörjat ett arbete med en sådan plan.

-Snart åtta år efter att Sverige ratificerade barnkonventionen räcker det inte med att hänvisa till goda exempel på kommunala metoder för att förverkliga konventionen, Därför borde det funnits tydligare förslag i propositionen om hur regeringen kan styra och följa upp utvecklingen hos myndigheter och kommuner, fortsätter Louise Sylwander.

-Även om BO glädjande nog får en betydande roll i genomförandet av barnkonventionen så har BO själv inga formella möjligheter att genomdriva beslut mot kommunernas vilja när det gäller deras arbete med barnkonventionen.

Ingen lagstiftning
Att regeringen tills vidare avstår från att föreslå någon förstärkning i lagstiftningen när det gäller ungas inflytande i kommunala frågor är en annan fråga där BO hade hoppats att regeringen skulle gått längre. Staten måste ställa krav på att kommunerna genomför konventionens artikel om barns och ungas rätt till inflytande.
-Deras inflytande fortsätter att vara beroende av beslutsfattarnas välvilja. Det för inte frågan framåt, säger Louise Sylwander som menar att förändringar i Kommunallagen redan nu skulle kunna stärka barns och ungas inflytande med utgångspunkt i barnkonventionen.

Enligt BO är det positivt att regeringen tar upp en av konventionens grundprinciper, förbudet mot diskriminering som markerar att en alltför långtgående decentralisering i en stat kan få till följd att barn diskrimineras utifrån var de bor.
-Men det finns dock inga konkreta förslag till åtgärder för att motverka diskrimineringen. Barn som lever i olika kommuner i Sverige och även i olika delar av en kommun riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda i samma grad. Barns behov av barnomsorg är ett exempel.
-Över hälften av landets kommuner har idag generella regler om att barn till arbetslösa inte får vara kvar på dagis. Trots detta missförhållande föreslår regeringen inga konkreta åtgärder, säger Louise Sylwander och påminner om BO:s krav sedan tidigare att Skollagen måste förtydliga den nuvarande barnomsorgsgarantin så att det enskilda barnets behov av barnomsorg stärks.

Barnkonventionen levande
I höst införs en uttrycklig bestämmelse i föräldrabalken om att barnets bästa ska komma i främsta rummet när det gäller att verkställa domar angående vårdnad och umgänge. Regeringen föreslår därför i denna proposition ingen ytterligare översyn av reglerna.
-BO är naturligtvis positiv till en sådan ny bestämmelse som tar fasta på barnperspektivet. Men jag menar att en total översyn hade behövts för att ytterligare förstärka barnperspektivet. Polishämtning och vite är inte åtgärder som stämmer överens med dagens barnperspektiv och vår tids syn på hur vårnadstvister ska lösas, säger Louise Sylwander. Propositionen om barnkonventionen markerar att Sverige tar ytterligare viktiga steg framåt för barns och ungas rättigheter. Särskilt är BO positiv till utredningen om barnmisshandel, översynen av LVU och utredningen om skolhälso- och elevvård. Detta är alla frågor som BO länge drivit. - Styrkan i barnkonventionen ligger i att arbetet för barn, deras behov och deras intressen aldrig kan ses som avslutat eftersom dess intentioner ständigt måste stärkas och hållas levande, avslutar Louise Sylwander.