Ny kommunstudie om barnkonventionen: På god väg men...

Antalet kommuner som behandlat barnkonventionen på en övergripande nivå har ökat jämfört med tidigare studier. Det skriver BO i sin tredje kommunundersökning På god väg? som redovisar svaren från totalt 251 av 289 kommuner.

Generellt sett är det en positiv utveckling om man jämför med BO:s två tidigare kommunundersökningar. Intresset för och kunskapen om barnkonventionen har ökat i kommunerna. De flesta kommunerna vill ha ytterligare stöd i arbetet med att omsätta den i praktiken.

Enligt årets undersökning är det 61 procent av kommunerna som har behandlat barnkonventionen i kommunfullmäktige, jämfört med 25 procent år 1997 och 7 procent år 1995.

- Trots detta är det en fjärdedel av kommunerna som inte redovisar några åtgärder alls för att genomföra barnkonventionen, säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

Förutom allmänna frågor om barnkonventionen har årets enkät lagt tonvikten på barns och ungas inflytande i kommunala frågor. Av svaren framgår att antalet kommuner där äldre barn och tonåringar på något sätt har inflytande i kommunens arbete har ökat. Men det är svårt att utläsa hur stor ökningen är och hur fördelningen är mellan de ungas inflytande i verksamheter och i kommunala beslutsprocesser.

För de yngre barnen, däremot, är situationen densamma som vid tidigare undersökningar - det är få kommuner som hittat former och metoder för denna grupp att komma till tals och påverka i kommunala frågor.

Jag hade ingen aning om att jag som var så liten, skulle kunna ändra på något. Att dom skulle lyssna på vad jag sa. Sånt måste man lära sig. Vuxna måste knuffa på oss så att vi förstår att vi har rätt att säga vad vi tycker.
Julia 12 år, Barnkanalen

Totalt 34 kommuner uppger att de inte har någon som helst form av inflytande för barn och unga.

- Det är anmärkningsvärt att det fortfarande är så få kommuner som har en mer systematisk strategi för arbetet med barns och ungas inflytande, säger Louise Sylwander. Det borde vara självklart att ta tillvara barns och ungas synpunkter i det kommunala arbetet. Det är en rättighet för dem enligt barnkonventionens artikel 12.


FN:s konvention om barnets rättigheter fyller tio år i år. Den antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Konventionen började gälla i Sverige året därpå, den 2 september 1990, i och med att Sverige var ett av de första länderna som ratificerade barnkonventionen.