BO välkomnar dagens riksdagsbeslut: Strategi för att genomföra barnkonventionen i Sverige

I dag har riksdagen beslutat om en nationell strategi för att förverkliga FN:s barnkonvention.(prop. 1997/98:182 och bet. 1998/99: SoU6)

- Det är positivt att riksdagen nu har beslutat att satsa på förverkligandet av barnkonventionen i hela Sverige. Vi har länge pekat på behovet av en nationell strategi för hur barnkonventionen ska genomföras på alla nivåer i samhället.
Tidigare har det inte funnits några uttalade krav på beslutsfattare. Men nu kommer tydliga riktlinjer, säger Louise Sylwander, barnombudsman.

Barnombudsmannen (BO) får en nyckelroll i strategiarbetet och tilldelas tolv miljoner kronor under en treårsperiod.

- Riksdagen har i dag tagit ett viktigt beslut och tilldelat BO särskilda pengar för detta viktiga arbete. Nu vilar också ett stort ansvar på alla beslutsfattare så att de går från ord till handling och använder barnkonventionen som ett redskap i sina beslut, säger Louise Sylwander.

BO:s uppgifter inom den nationella strategin blir i stort följande:

BO ska utarbeta program för fortbildning av statligt anställd personal som arbetar med barn.
BO ska vara del i arbetet med att utforma riktlinjer för hur barnkonsekvensanalyser kan göras vid statliga beslut som rör barn.
BO ska ta fram material och göra grundläggande utbildningsinsatser angående barnkonventionen inom kommuner och landsting.
BO ska även utveckla modeller och sprida goda exempel till kommuner och landsting när det gäller barnplaner av olika slag, barnkonsekvensanalyser och utvärderingsmodeller.
För ytterligare information: pressekreterare Anders Ellqvist, tel 08-692 29 53 e-post anders.ellqvist@barnombudsmannen.se hemsida: www.barnombudsmannen.se

Se också bifogad inbjudan till presskonferens tisdag 30 mars.