Från Yrkesinspektionen Malmö distrikt (YI) och BO: Yngre elevers arbetsmiljö

Yrkesinspektionen i Malmö genomför under hösten 1999 ett projekt med inriktning mot de yngre skolbarnens arbetsmiljö i Skåne.

Sedan 1990 omfattas skolelever av arbetsmiljölagen. Någon rikstäckande information finns inte idag när det gäller olyckor och skador bland elever. Folkhälsoinstitutet genomförde under läsåret 96/97 en kartläggning av elevskador vid 79 skolor i hela landet. Av de 1094 skadorna inträffade 25 procent i åk 1-3, 29 procent i åk 4-6, 16 procent i åk 7-9 och resten i gymnasiet. Pokar drabbades oftare av skador än flickor, och de flesta skadorna inträffade i idrottslokal och på skolgården. Drygt 40 procent av skadorna har inträffat under oorganiserad aktivitet. I drygt en tredjedel av samtliga skador har ingen vuxen varit närvarande.

Målet med Yrkesinspektionens projekt är att uppmärksamma arbetsmiljöförhållanden för de yngre eleverna och vilka rutiner skolorna har för att göra detta. Under de senaste åren har även sexåringarna integrerats i skolan, med de krav och behov som denna målgrupp kräver. Tillsynsinsatsen kommer att inriktas från förskoleklasserna till och med årskurs 6. Dessa åldersgrupper har normalt inte några egna företrädare i arbetsmiljöfrågor. Från årskurs 7 och uppåt finns det normalt elevskyddsombud utsedda.

Barnombudsmannen Louise Sylwander: "Jag ser fram mot det pionjärarbete som Yrkesinspektionen i Malmö nu påbörjar genom att rikta sin tillsyn i höst mot arbetsmiljön för de yngsta eleverna. Att döma av de kontakter med elever, föräldrar, personal och kommunpolitiker, som hört av sig till BO under de senaste åren, vet jag att det finns en stor oro för just arbetsmiljön i skolan. Jag menar att det finns ett klart samband mellan bristerna i barnens arbetsmiljö och de kraftiga besparingar, som gjorts inom förskola och skola de senaste åren. Och det gäller inte minst arbetsmiljön för de yngsta barnen. Jag hoppas att resultaten från Yrkesinspektionens tillsyn kommer att ge oss alla viktig kunskap och erfarenhet som vi kan bygga vidare på. Det måste vara en rättighet för barn att få arbeta i en skolmiljö som de trivs och mår bra i!"

Kontaktpersoner:

Tillsynsdirektör YI:
Mats Ryderheim, 040-24 89 00

Arbetsgrupp YI:
Stefan Hult, 040-24 98 49
Britt-Louise Heide, 040-24 98 08
Gunnar Larsson, 040-24 98 53
Christina Berglund, 040-24 98 71
Eva-Lena Birgersson, 040-24 98 18

Källhänvisning:
Folkhälsoinstitutets Rapport 1997:15 och 1998:6
Barnombudsmannens årsrapporter "Liten blir stor" och "Å sen så tycker jag"