Tingsrätterna tar inte hänsyn till barnets bästa

Barnombudsmannen (BO) har undersökt hur fem tingsrätter, Stockholm, Göteborg, Borås, Sala och Hedemora har dömt i umgängestvister som rör barn upp till tre år. Samtliga 62 domar om umgänge under 1998 har granskats.

- Studien visar att domstolarna inte tar tillräcklig hänsyn till de yngsta barnens behov. De är skyldiga att självständigt pröva om en uppgörelse om umgängesrätt mellan föräldrar och barn verkligen är den bästa för barnet. En sådan prövning görs alltför sällan, trots att lagen föreskriver det, säger BO Louise Sylwander.

- De små barnens behov kommer ofta i andra hand i umgängestvister. Alldeles för ofta blir överenskommelsen mellan föräldrarna grunden för tingsrätternas beslut om umgängesrätt. Överenskommelser är naturligtvis bra, men det är inte självklart att de leder till att barnets behov sätts i fokus , säger Sylwander.

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa alltid sättas främst. Syftet med BO:s studie var att ta reda på hur domstolarna förordnar om umgänge mellan föräldrar och barn i förhållande till föräldrabalkens bestämmelser. Bakgrunden är den kritik som framförts i den allmänna debatten om att domstolar schablonmässigt förordnar om umgänge för små barn utan att ta hänsyn till dessa barns utveckling och behov.

- Mycket arbete återstår innan principen om barnets bästa genomsyrar tillämpningar och bedömningar hos domstolarna. Både domare och juridiska ombud behöver mer utbildning i de yngsta barnens utveckling och behov, anser Louise Sylwander.