Traditionella sedvänjor skadliga för barn bör avskaffas

På sikt bör omskärelse av pojkar utan medicinsk grund förbjudas i Sverige. Det anser Barnombudsmannen (BO) i ett remissvar som i dag överlämnas till Socialdepartementet.

I promemorian Ds 2000:5 Omskärelse av pojkar föreslås att omskärelser av pojkar ska regleras i svensk lag. BO välkomnar förslaget och anser att det är viktigt med lagstiftning på området för att stärka barns rättigheter.

I Sverige omskärs cirka 3 000 pojkar varje år. Varje ingrepp innebär en medicinsk risk för barnet, särskilt i de fall där ingreppet inte utförs av läkare. Så länge rituell omskärelse tillåts i Sverige bör denna sedvänja omfattas av samma regler som övrig medicinsk behandling.

BO anser, i likhet med förslaget i promemorian, att det bör bli straffbart att utföra omskärelser utan tillstånd. Påföljden bör bli densamma som för misshandel. BO går dock emot förslaget att ge lekmän särskilt tillstånd att utföra ingreppen. Omskärelse ska enbart utföras av läkare i medicinsk miljö och alltid i kombination med smärtlindring.

BO vill dessutom skärpa den föreslagna lagtexten så att inte bara vårdnadshavaren utan även barnet, med hänsyn till ålder och mognad, ska lämna sitt samtycke till ingreppet.

- En rituell omskärelse är inte förenlig med barnets bästa. FN:s barnkonvention stadgar i artikel 24 att vi ska verka för att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barn, säger Louise Sylwander. Det handlar bland annat om kvinnlig könsstympning och om manlig omskärelse.

En omskärelse kan skada barnets hälsa även när den utförs av medicinskt utbildad personal. Det visar en rapport till Socialstyrelsen från 1999.

- Jag hoppas därför att lagregleringen innebär ett steg på vägen till att rituell omskärelse av barn på sikt avskaffas i Sverige. Kvinnlig könsstympning är förbjuden i Sverige och på sikt bör även omskärelse av pojkar förbjudas, om ingreppet inte är motiverat av medicinska skäl.