Barnombudsmannen starkt kritisk till förslaget att tillåta äggdonation

Barnombudsmannen (BO) kritiserar förslaget att tillåta sperma eller äggdonation i samband med provrörsbefruktning. Det åsidosätter barnets rätt till sitt ursprung och identitet. BO anser att förslaget står i stark kontrast till det barnperspektiv som Sverige åtagit sig att följa genom barnkonventionen.

Socialdepartementet lämnade i förra veckan ett förslag om att utvidga provrörsbefruktning, som innebär att donation av ägg eller sperma ska bli tillåtet. I dagsläget är insemination (sperma förs in i kvinnan på konstlad väg) med makes/sambos eller donators sperma tillåten. Även provrörsbefruktning med makarnas egen sperma och ägg är tillåten.

- Förslaget att utvidga provrörsbefruktning till att även omfatta donation av ägg eller sperma åsidosätter barnets fundamentala och existentiella behov av att kunna ha tillgång till sitt genetiska ursprung och del av sin identitet säger barnombudsmannen Louise Sylwander.

I artikel 7 punkt 1 i barnkonventionen behandlas barnets rätt att så långt möjligt få vetskap om sina föräldrar. Enligt Lag (1984:1140) om insemination har ett barn som tillkommit genom givarinsemination rätt att få uppgift om den genetiske faderns identitet via sjukhusets journal. I dag antecknas i folkbokföringen den gifte eller sammanboende mannen som barnets genetiske fader.

- Den nuvarande lagstiftningen har sin utgångspunkt i att skydda de vuxnas intressen eftersom den tillåter att medvetet oriktiga uppgifter registreras i folkbokföringen. Detta får inte bara konsekvenser för barnets rätt till sitt ursprung utan även för medicinsk forskning och släktforskning, säger Louise Sylwander.

En förutsättning för att ett barn ska kunna tillgodogöra sig den lagstadgade rättigheten att få vetskap om sitt ursprung, blir alltså att föräldrarna informerar barnet om hur det tillkommit eftersom uppgifterna i folkbokföringen vilseleder.

- Tyvärr visar en färsk studie att 30% av föräldrarna inte tänker berätta eller var tveksamma till att berätta för barnet om dess ursprung. Det är anmärkningsvärt att då utvidga verksamheten med donation av könsceller, när det visar sig att så många i dagsläget inte berättar, säger BO Louise Sylwander.

I Socialstyrelsens rapport (SoS 2000:6) presenterades resultatet av en undersökning om barn som fötts efter givarinsemination. Föräldrarna tillfrågades om vad barnen vet om sitt genetiska ursprung. Cirka 10% av föräldrarna uttalade att de redan har berättat för barnen att det tillkommit genom givarinsemination. Ytterligare cirka 40 % uppgav att de har för avsikt att berätta framöver. Cirka 20 % uppgav att de inte kommer att berätta, cirka 10 % var tveksamma och 20 % har inte uttalat sig om hur de tänkt inför framtiden.

I sin regeringsförklaring uttalade statsminister Göran Persson bl.a. att "FN:s barnkonvention skall efterlevas."

- Om Sverige menar allvar med sitt åtagande att följa barnkonvention som i detta fall särskilt gäller artikel 7 om barnets rätt till sitt ursprung och artikel 3 om barnets bästa i främsta rummet ska barnets intresse och inte de vuxnas stå i fokus. Verksamheten bör därför inte utvidgas till att omfatta även donation av ägg eller sperma i samband med provrörsbefruktning.


Kommentarer: Louise Sylwander, 08-692 29 50, mobil 070-564 71 93
Mer information: Handläggaren Concetta Taliercio, 08- 692 29 67
Informatör Ingrid Strömberg, 08-692 29 54, mobil 070-590 17 95