Ge alla barn till asylsökande föräldrar rätt till förskola

Barnombudsmannen (BO) anser att rättigheten för barn till arbetslösa att gå i förskolan ska omfatta även asylsökande familjers barn utan inskränkningar. Det är barnets eget behov av stimulans och utveckling som ska styra rätten till förskola.

Enligt BO är förslagen i betänkandet Förskola, skola och skolbarnsomsorg för asylsökande barn (Ds 2000:26) i huvudsak bra. De motsvarar kraven som BO tidigare fört fram till regeringen på likvärdiga rättigheter för alla barn oavsett om barnet har permanent uppehållstillstånd eller inte.

I vissa avseenden är dock BO kritisk. Det gäller framförallt det som sägs om att barn till asylsökande föräldrar utan arbete inte ska omfattas av samma rätt till förskoleverksamhet som andra barn i Sverige.

- Detta går emot arbetsgruppens skrivningar om att barnets bästa ska styra rätten till förskoleverksamhet, säger barnombudsmannen Louise Sylwander. Jag menar att alla barn till asylsökande föräldrar ska ha rätt till förskoleverksamhet oavsett om föräldrarna arbetar eller inte. Dessa barn har ofta ett stort behov av det som förskolan kan erbjuda.

Enligt regeringens proposition om maxtaxa och allmän förskola ska barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, ha rätt till förskola minst tre timmar per dag. Arbetsgruppens kommentar med anledning av detta är att även om asylsökande har rätt att arbeta i Sverige måste det ställas höga krav för att asylsökande föräldrar ska betraktas som arbetssökande. Därför menar man att barn till asylsökande arbetslösa föräldrar inte ska omfattas av samma rätt till förskola som barn som är folkbokförda i Sverige.

Kommentarer: Louise Sylwander 08-692 29 50, mobil 070-564 71 93
Mer information: Juristen Charlotte Lenman, 08-692 29 55, mobil 070-536 29 55
Informatör Ingrid Strömberg, 08-692 29 54, mobil 070-590 17 95