Lena Nyberg: Minska stressen för barn och ungdomar

– Barns och ungdomars arbetsmiljö i förskolan och skolan måste förbättras. Vi vet att barn visar stressymtom redan i förskolan. Vi vuxna måste ta varningssignalerna på allvar och lyssna på barnens behov, säger barnombudsmannen Lena Nyberg.

På tisdagen överlämnades BO:s årsrapport 2001 ”Båda är bäst, typ” till barnminister Ingela Thalén. I den redovisas hur eleverna ser på stressen i skolan.

Lunchrasterna är ett återkommande problem. Många är både trötta och hungriga i skolan, lektionerna är stökiga och man längtar efter platser med lugn och ro. Eleverna har bra förslag på hur stressen i skolan kan minskas: färre läxor, längre raster, bättre schema, större spridning på proven, tystare i klassrummet, mer musik och mer idrott.

BO tar nu initiativ till ett seminarium om stress bland barn och ungdomar. Inbjudan har skickats till Elevorganisationen, Skolverket, Kommunförbundet, Arbetsmiljöverket, Folkhälsoinstitutet och Ungdomsstyrelsen.

– Vi hoppas att vi gemensamt kan komma fram till hur vi ska kunna förbättra barnens och ungdomarnas miljöer. Arbetsmiljölagen behöver få ett barnperspektiv och omfatta även förskolan och fritidshemmen, säger Lena Nyberg.

I ”Båda är bäst, typ” finns svaren på en enkät om jämställdhet. Elevernas svar bekräftar bilden av att flickor är mer socialt anpassade i skolan, medan pojkar drar till sig mer uppmärksamhet. De tycker glädjande nog att de ofta blir jämställt behandlade av lärarna i själva undervisningen.
Båda könen i högstadiet tycker att pojkar har större frihet och fler aktiviteter på fritiden än vad flickorna har. De får vara ute senare på kvällarna. Könsrollerna verkar vara tydligt uppdelade bland eleverna, särskilt i högstadiet. Klimatet hårdnar också när eleverna börjar i sjunde klass.

– Mobbningen med könsord och andra glåpord är en del av vardagen i högstadiet. Det är oacceptabelt och det drabbar framförallt flickorna, säger Lena Nyberg. Vi vuxna måste våga att säga ifrån och visa att detta är fel.

Domstolarna tar sällan hänsyn till vad som är bäst för barnet visar en undersökning som BO har gjort. Barnets bästa kommer inte i främsta rummet när länsrätterna beslutar i verkställighetsmål. Få domar redovisar självständiga och individuella bedömningar av barnets bästa.

– Det är viktigt att det snarast sker en lagändring som innebär att barnen får rätt att framföra sina åsikter och få dem beaktade. Detta bör även gälla barn som är yngre än 12 år. Domarna behöver också bli kunnigare på barns behov, anser Lena Nyberg.

Årsrapporten ”Båda är bäst, typ” finns att läsa på www.barnombudsmannen.se

För mer information kontakta pressekreterare Ulla Tillgren 08-692 29 53, 070-212 29 53