Gör om föräldrabalken till barnbalken

Dagens regler i föräldrabalken syftar till att nå samförståndslösningar mellan föräldrarna och för att få fler att välja gemensam vårdnad vid separationer. BO anser att det är en felaktig utgångspunkt. Syftet måste alltid vara att barnets bästa sätts främst.

Namnet på lagen - föräldrabalken - ger en tydlig signal om att det är föräldrarnas rättigheter som är tongivande. BO föreslår därför att namnet på föräldrabalken byts ut till barnbalken.

Vårdnadsreformen från 1998 ska nu ses över och direktiven som styr den utredningen har lagts av regeringen. BO är kritisk till direktiven eftersom de i alltför hög grad har ett föräldraperspektiv.

BO anser att kommittén som ska arbeta med frågan bör överväga att byta ut eller komplettera föräldrabalken med en barnbalk.

I den bör bland annat reglerna om vårdnad, boende, umgänge och verkställighet ingå, liksom reglerna om adoption.

- Förarbetena till föräldrabalken saknar till stor del barnperspektiv. Eftersom förarbetena beskriver lagens syfte har de en avgörande betydelse för hur domstolarna tillämpar lagen. När barnperspektivet saknas är risken stor att barnets bästa inte sätts främst av domstolarna, säger barnombudsman Lena Nyberg.