Alla barn i Sverige ska ha samma rättigheter

- Det är ovärdigt att barn som inte är folkbokförda i Sverige diskrimineras. Det strider tydligt mot barnkonventionen, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Barnkonventionens artikel 2 innebär ett förbud mot diskriminering av barn. Barn som beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i Sverige blir inte folkbokförda i Sverige och får sämre rätt till sociala förmåner jämfört med barn som vistas lagligt i landet.

BO anser att barn har rätt att få reda på vad som ska hända med dem och därmed bör tidsbegränsade uppehållstillstånd inte förekomma. Uppehållstillstånd för barn och deras föräldrar bör vara permanenta.
Massflyktsutredningens förslag att utöka tidsbegränsade uppehållstillstånd till tre år är därför mycket olyckligt ur ett barnperspektiv.

De barn som kommer till Sverige utan föräldrar måste få ett bättre skydd än i dag.

- Det är hög tid att regeringen utreder vem som ska ha det juridiska ansvaret för de ensamkommande flyktingbarnen. Myndigheterna måste få tydliga direktiv för hur barnen ska tas emot och behandlas, säger Lena Nyberg.

-Barn som söker asyl i Sverige bör inte vistas på institutioner som de gör i dag. De behöver bo under så hemlika förhållanden som möjligt. Familjehem där det finns vuxna till hands är ett mycket bättre alternativ än gruppboende på flyktingförläggningar som vi har sett i Carlslund.

BO föreslår att lagen om mottagande av asylsökande och de särskilda ersättningsförordningarna inom utlänningslagstiftningen ses över.