Barn som bevittnar våld är också brottsoffer

– Barn far alltid illa av att bli vittne till våld. Det bör betraktas som psykisk misshandel när ett barn får se eller höra hur en förälder misshandlar den andra föräldern, säger barnombudsman (BO) Lena Nyberg.

Promemorian Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer (Ds 2001:73) saknar barnperspektiv, skriver BO i sitt remissvar. Utredningen tar inte ställning till de krav som FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ställer när det gäller statens skyldighet att skydda barn mot fysiskt eller psykiskt våld.

BO stöder i stort sett förslagen att besöksförbud ska kunna utvidgas till större områden än i dag. Det är även positivt att polisen ska få befogenhet att meddela så kallade tillfälliga besöksförbud. De föreslås i framtiden även kunna avse den egna bostaden om det finns en påtaglig risk för att den person som förbudet gäller kommer att begå brott mot en sammanboende.

– Men det bör även bli lättare att döma till besöksförbud i den egna bostaden om det finns risk för att ett barn kan komma att utsättas för fysisk misshandel eller att ett barn riskerar att bli vittne till våld mellan vuxna och därmed utsatt för psykisk misshandel, säger Lena Nyberg.