Snabbt stöd behövs till ensamkommande flyktingbarn

"Ensamma flyktingbarn har speciella behov. De har skilts från sin familj, sitt land och sitt språk och behöver mycket starkare stöd från samhället än vad de får i dag", säger barnombudsman (BO) Lena Nyberg.

På måndagen överlämnades utredningen Uppdrag om förbättringar i mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. ensamkommande barn) till regeringen. Migrationsverket och Socialstyrelsen fick i tidigare i år uppdraget och BO har varit en av flera samrådspartner i utredningsarbetet.

Redan i dag finns närmare 500 asylsökande barn och ungdomar utan vårdnadshavare i Sverige. De är i praktiken föräldralösa. Ungefär hälften av dem bor på Migrationsverkets förläggningar och resten är spridda ute i kommunerna bland annat hos släktingar eller bekanta.

"Det finns ingenting som tyder på att strömmen av ensamkommande flyktingbarn kommer att upphöra eller minska. Sverige måste nu ge de här barnen ett mer humant mottagande så att de så långt möjligt får samma rättigheter som andra barn i vårt land," säger Lena Nyberg.

Flyktingbarnen har hittills inte fått allt det stöd och den hjälp som de behöver. Utredningen lägger en rad förslag som kan förbättra mottagandet av dem:
- Ett nytt institut med företrädare föreslås för de barn som kommer ensamma. Dessa ska kunna träda i vårdnadshavarens ställe och ha större ansvar och befogenheter än dagens gode män. Detta fordrar lagändring.
- I avvaktan på en lagändring föreslås att rekrytering och utbildning av gode män förbättras samt att deras uppdrag förtydligas och ersättningen höjs.
- Utredningen anser att det är kommunerna som ska ha ansvaret för barnens boende, vård och omsorg. Detta föreslås ske genom att staten sluter avtal med ett begränsat antal kommuner som kan bygga upp en särskild kompetens för detta arbete.

"Förslagen är bra, men processen med att genomföra förbättringarna måste gå mycket snabbt. Situationen för de ensamkommande flyktingbarnen är akut och förändringsarbetet med till exempel ny lagstiftning riskerar att ta lång tid," säger Lena Nyberg.

"Regeringen bör snarast se till att de olika aktörerna får i uppdrag att snabbt genomföra förslagen och regeringen bör också regelbundet följa upp hur situationen för de här barnen förbättras."