Barn med utländsk bakgrund måste ha samma rättigheter som svenskfödda barn

BO motsätter sig att det ska bli möjligt för Migrationsverket att regelmässigt använda DNA-analys för att styrka släktskapsförhållanden. BO anser att det är den sociala familjen, inte den biologiska, som är viktig för barnet.

I betänkandet ”Vår anhöriginvandring” tar Anhörigkommittén upp vad som bör gälla när ett barn återförenas med föräldrar som invandrat till Sverige. Kommittén anser att reglerna för anhöriginvandring måste skrivas så att familjesplittring kan undvikas. Barnombudsmannen (BO) delar den uppfattningen. Enligt barnkonventionen har barn och unga upp till 18 år rätt att invandra till Sverige för att förenas med sina föräldrar och andra anhöriga.

Däremot motsätter sig BO att det ska bli möjligt för Migrationsverket att regelmässigt använda DNA-analys för att styrka släktskapsförhållanden. BO anser att det är den sociala familjen, inte den biologiska, som är viktig för barnet. Därför föreslår BO att det ska vara tillräckligt för migrationsmyndigheterna att invandrade vuxna tar på sig föräldraansvar för sina barn och skriftligen åtar sig att försörja barnen enligt de regler som gäller för föräldrar i Sverige.

– Barn som är födda i Sverige DNA-testas inte om föräldrarna är överens om föräldraskapet, säger barnombudsman Lena Nyberg.

18-årsgräns vid giftermål bör vara huvudregel för alla personer som är bosatta i Sverige, oavsett medborgarskap. Det skriver BO i sitt remissvar till Utrikesdepartementet.

Lägsta äktenskapsålder för svenska medborgare är 18 år. För utländska medborgare finns det speciella regler. Enligt Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL), gäller hemlandets äktenskapslagstiftning för utländska medborgare bosatta i Sverige som väljer att gifta sig utomlands.

– Det innebär att en minderårig pojke eller flicka som bor i Sverige kan åka till hemlandet och gifta sig. När barnet återvänder till Sverige är äktenskapet giltigt även här, säger Lena Nyberg.

Redan den 10 maj 1999 uppmanades Sverige av FN:s övervakningskommitté för barnkonventionen att överväga ändringar i lagstiftningen. Regeringskansliet bereder för närvarande frågan. BO anser att arbetet ska påskyndas.

– Samma regler måste gälla för alla barn i Sverige oavsett nationalitet. Enligt barnkonventionen ska alla barn i landet behandlas lika, säger Lena Nyberg.

I Sverige har vi skolplikt till 16 års ålder. Mer än 80 procent av alla ungdomar går i gymnasiet, i regel till det år de fyller 19. Det är svårt att kombinera ett tidigt äktenskap med en normal uppväxt, utbildning och utveckling i Sverige.