Barn i familjehem behöver bättre stöd

Barnombudsman (BO) Lena Nyberg vill se en omfattande kartläggning av landets familjehem och av socialtjänstens avtal med organisationer som säljer förstärkt familjehemsvård.

- Situationen för många av de barn som bor i familjehem behöver förbättras. Men det får inte ta alltför lång tid innan en förändring sker, säger Lena Nyberg.

BO anser att de personer som ska vårda ett omhändertaget barn bör få en särskild utbildning för detta. Socialtjänsten borde också ge familjehemsföräldrar mer kunskap om utsatta barns särskilda behov.

- De familjehem som tar hand om flyktingbarn bör dessutom alltid erbjudas utbildning kring flyktingbarnens behov. Särskilda jourhem behövs för barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare, påpekar Lena Nyberg.

I BO:s remissyttrande över Riksdagens revisorers rapport om familjehemsvården stöds förslaget att regeringen bör underlätta kommunernas arbete med att rekrytera fler familjehem. Familjehemsföräldrar bör också ha rätt till arbetslöshetsersättning. BO välkomnar förslaget att en nationell strategi utarbetas för familjehemsvårdens långsiktiga utveckling.

FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast att barn som tillfälligt eller varaktigt har berövats sin familj ska ha rätt till särskilt skydd och bistånd från statens sida.