Barn och unga har rätt till begriplig information

Barn och unga har rätt till information om sådant som rör dem, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Om vuxna uppfattar en del offentliga texter som krångliga och svårbegripliga kan man utgå från att detta gäller även barn och ungdomar. För att barn och unga ska kunna ha ett demokratiskt inflytande i samhället krävs att offentlig information görs tillgänglig även för dem. Det skriver Barnombudsmannen (BO) i sitt svar på remissen ”Mål i mun. Förslag till handlingsprogram för svenska språket”.