Barnen glöms bort vid våld inom familjen

Förslaget att inrätta en nationell handlingsplan mot våld i nära relationer är bra, anser barnombudsman (BO) Lena Nyberg i sitt remissvar till Personsäkerhetsdelegationens delbetänkande Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer. Men förslaget utgår i alltför hög utsträckning från mäns våld mot kvinnor.<br />- Våld mot barn har inte belysts tillräckligt i utredningen, säger Lena Nyberg.

För att förebygga våld i nära relationer bör det införas en starkare formulering i föräldrabalken som stärker barnets rätt till skydd mot våld och andra former av övergrepp. Barnmisshandel bör införas som en särskild brottsrubricering i brottsbalken.
Föräldrabalken måste också ändras så att barnet vid behov alltid har rätt till läkarvård eller psykologhjälp även om den ena vårdnadshavaren motsätter sig detta.

- I dag kan en förälder genom sitt veto förhindra att ett barn får nödvändig vård och hjälp, säger Lena Nyberg. Det kan leda till att våld mot barn inte undersöks eller till att ett barn som sett våld utövas, till exempel mot modern, inte får hjälp att bearbeta detta.

BO efterlyser en större kunskap om barn inom sociala myndigheter, polis, domstolar och bland medicinsk personal. De som bryter mot sin anmälningsskyldighet när de misstänker att ett barn far illa bör också kunna dömas till böter. Anställda inom kriminalvården bör anmäla till socialtjänsten om de får reda på att ett barn riskerar att utsättas för våld eller övergrepp.

- Barn är särskilt utsatta i relationer där det förekommer våld. De har därför särskilda behov. Barn som blir vittne till att någon inom familjen utsätts för våld utsätts själva för psykisk misshandel, poängterar Lena Nyberg.

- Att stärka barnets ställning och rättigheter i föräldrabalken, socialtjänstlagen, brottsbalken och rättegångsbalken är ett viktigt led i arbetet för att minska våldet inom familjer och andra nära relationer.