Europas barnombudsmän kritiska till att sätta barn i fängelse

Flera länder i Europa har sänkt eller är på väg att sänka straffrättsåldern och därmed gränsen för när barn kan dömas till fängelse. Det är en oroande utveckling anser ENOC, det europeiska nätverket för barnombudsmän, som under tre dagar har varit samlade i Stockholm.

Barnombudsmännen från 21 europeiska länder är mycket kritiska till att barn kan dömas till fängelse.
- Barn ska bära ansvar för sina handlingar men straff är inte den bästa metoden, säger Sveriges barnombudsman Lena Nyberg, nyvald ordförande för ENOC.

I ett gemensamt uttalande föreslår ENOC att åldersgränsen för när en person kan dömas till straff successivt höjs till 18 år i alla europeiska länder. Samtidigt bör man satsa på att hitta alternativ till fängelse för barn och ungdomar som har begått brott. Målet är att de ska ändra sitt beteende och kunna återanpassas till samhället.
ENOC anser att barn och ungdomar bär ansvar för sina handlingar, men det får inte innebära att barnen kriminaliseras och döms till påföljder på samma sätt som vuxna.
Barnombudsmännen uppmanar nu länderna i Europa att se över sina lagar angående unga lagöverträdare utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

- Det ligger varken i barnets eller samhällets intresse att barn sätts i fängelse. När barn hamnar i fängelse begår de bara fler brott och blir mer våldsamma, säger Peter Newell, rådgivare inom ENOC.

Barnombudsmännen diskuterade en rad andra frågor under mötet i Stockholm.
De säger i ett uttalande att barnkonventionen gör klart att varje barn som kan bilda en åsikt har rätt att uttrycka den i alla frågor som rör barnet. De som fattar beslut som rör barnet är därför skyldiga att väga in barnets åsikt. Det är samhällets skyldighet att hitta metoder för att låta barn komma till tals och få sina åsikter beaktade.
Barnombudsmännen ser med oro på att barns rätt att komma till tals i rättsprocesser i de olika länderna ofta kränks och ifrågasätter om länderna lever upp till de krav som ställs i barnkonventionen och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

De diskuterade även reklam riktad till barn och ungdomar. I ett gemensamt uttalande framför de kritik mot ett förslag till EU-direktiv om otillbörliga affärsmetoder. Barn är föremål för mycket starka kommersiella påtryckningar. Barn är en särskilt utsatt målgrupp för en allt mer aggressiv reklam. ENOC föreslår därför till EU-kommissionen att barn ska klassas som en särskilt utsatt målgrupp i direktivet.


Europas barnombudsmän har träffats i Stockholm.
Foto: Pawel FlatoFrån högerspalten på den här sidan kan du ladda ner ENOC:s offentliga uttalanden i sin helhet (på engelska).