Förbättra för ensamkommande flyktingbarn

Dagens regler kring godmanskap för ensamkommande flyktingbarn utgår inte ifrån barnens behov. - Vi anser att en företrädare ska utses inom 24 timmar sedan barnet har kommit till Sverige, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Barnombudsmannen välkomnar i sitt remissvar på delbetänkandet "God man för ensamkommande flyktingbarn" att en ny lag om god man för ensamkommande barn föreslås.

Gode män föreslås få en starkare ställning än idag och ett utökat ansvar för barnen. Det är positivt  eftersom de ensamkommande barnen behöver en nära kontakt med en vuxen som kan stödja dem i alla sammanhang.

Barnombudsmannen är kritisk till att utredningen inte tar upp utbildning eller ersättning till de gode männen i betänkandet. Det är angeläget att de frågorna utreds och klarläggs snarast eftersom det är viktigt att snabbt kunna rekrytera kompetenta gode män.
 
Utredningen föreslår att överförmyndaren i framtiden ska ha rätt att begära utdrag ur belastningsregistret när en god man utses.

- Förslaget är för vagt. Överförmyndaren ska vara skyldig att begära utdrag ur registret när en god man ska utses för ensamkommande barn, säger Lena Nyberg. 

Barnombudsmannen anser att varje utländskt ensamkommande barn oavsett ålder ska ha rätt att själv söka asyl.

Här kan du läsa Barnombudsmannens remissvar på delbetänkandet "God man för ensamkommande flyktingbarn".