Minska den negativa stressen i barns och ungas vardag

I dag på den internationella barndagen vill Barnombudsmannen skapa uppmärksamhet kring den negativa stress som barn och ungdomar i Sverige känner av i sin vardag. Barn och ungdomar uppvisar allt fler symptom på det vi kallar negativ stress.

Rapporten "Stress i barns och ungas vardag" ger en samlad bild av hur stressen tar sig uttryck i hemmen, i förskolan, i skolan och på fritiden.

Barnombudsmannen lämnar samtidigt en skrivelse till regeringen med förslag på hur den negativa stressen kan minskas.

Stress är en av de stora frågor som barn och ungdomar själva tar upp när de får frågan om vad politiker och andra vuxna bör arbeta med. Elevernas arbetsmiljö, skolmåltiderna och mobbning är frågor som kan kopplas ihop med den upplevda stressen.

"Stress i barns och ungas vardag" är en rapport från samarbetet 2001-2003 mellan en rad myndigheter och organisationer. Barns och ungdomars välfärd, kraven på prestationer inom barn- och ungdomsidrotten, familjerelaterad stress, skolelevers upplevda stress och skydds­faktorer mot stress är några ämnesområden.

- Många faktorer påverkar barn och ungdomar. Det kan vara dålig planering i skolan, problem i familjen, orimliga prestationskrav inom idrotten och den tidsbrist som de upplever att föräldrar och andra vuxna omkring dem har, säger barnombudsman Lena Nyberg.

- Många beskriver att de har ont i huvudet, ont i magen, svårt att koncentrera sig och att de har svårt att sova. 

Barnombudsmannens förslag till regeringen:

  • En myndighet bör få ansvaret att samordna stressfrågor och samarbeta med andra myndigheter i frågan.
  • Det behövs en helhetssyn på barns och ungdomars livsvillkor utifrån Barnkonventionen och den nationella ungdomspolitiken.
  • En kunskapsöversikt av befintlig forskning om barns och ungdomars negativa stress behövs, liksom tvärvetenskaplig forskning som identifierar riskfaktorer och ger oss kunskap om vilka faktorer som skyddar mot denna form av stress.

    Under "Fördjupning" i högerspalten på den här sidan kan du beställa eller ladda ner rapporten "Stress i barns och ungas vardag".
  •