Bra med stärkt skydd för utsatta barn

Förslaget om förstärkt skydd och stöd för utsatta barn och ungdomar välkomnas av Barnombudsmannen. Propositionen har ett tydligt barnperspektiv.

- Jag hoppas att detta kan ge ett ökat skydd och stöd till alla de barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa, säger barnombudsman Lena Nyberg. Det är bra att barn ska höras och att hänsyn ska tas till barnets åsikter i samband med ett omhändertagande.

- Regeringen betonar att barnets bästa ska vara avgörande för insatser enligt Lagen om vård av unga (LVU). Barnkonventionen kommer på det sättet förhoppningsvis att i större utsträckning genomsyra samhällets syn på omhändertagande av barn.

Barnombudsmannen saknar däremot ett förslag om att barnets bästa också ska vara avgörande när ett omhändertagande ska upphöra. Det ska vara barnets behov som styr, inte de vuxnas. Många uppbrott och anpassning till nya miljöer är en påfrestning för barn som redan levt under otrygga förhållanden. Därför bör nya separationer undvikas så långt som det är möjligt.

Förslaget om en straffskärpning när ett barn utsatts för brott av en förälder eller annan närstående person är bra. Det är också positivt att vållande till kroppsskada eller sjukdom som inte är grovt brott läggs under allmänt åtal om brottet riktas mot ett barn.

- Vi ser mycket positivt på att även anställda inom kriminalvården och på rättpsykiatriska avdelningar blir anmälningsskyldiga om de får reda på att ett barn till någon intagen far illa, säger Lena Nyberg.

Barnombudsmannen saknar ett förslag från regeringen om att barnets ställning i domstolsprocessen ska stärkas till exempel genom att länsrätt och kammarrätt ska höra en person med dokumenterad barnkompetens i ärenden som rör omhändertaganden.

Det är viktigt att samhällets förebyggande insatser ökar. Barnombudsmannen har vid flera tillfällen pekat på det stora behovet av forskning om vilka effekter tidiga insatser för barn och ungdomar har.

- Jag efterlyser studier som visar vad förebyggande åtgärder ger för mänskliga och ekonomiska vinster för samhället på lång sikt, säger Lena Nyberg.