Specialisering för domare nödvändig

Barnombudsmannen har under de senaste åren flera gånger påtalat behovet av specialisering för domare i mål som rör barn. Frågan har nu blivit aktuell sedan Barnombudsmannen har fått en förfrågan från Domstolsverket och Sveriges Domareförbund att lämna synpunkter angående en pågående förstudie.

Den rör frågan om specialisering för domare. Barnombudsman Lena Nyberg anser att en specialisering för domare i mål som rör barn är nödvändig, eftersom det krävs mer än en generell kunskap om barn och om hur man samtalar med barn.

En fördel med specialisering av domare är att det skapar möjligheter för domaren att inhämta djupare kunskaper om ett visst ämnesområde än vad som är möjligt idag. När det gäller mål som rör barn är det en fördel om domaren besitter kunskaper främst om utvecklingspsykologi, men också om den senaste juridiska forskningen, t.ex. angående metoder för att förhöra barn och hur förhörets utformning påverkar barnets vittnesmål.

En annan fördel med specialisering av domare i mål som rör barn ligger i att domaren kan inhämta kunskaper om barnets speciella roll i rättssystemet. Det rättssystem som vi har idag är inte utformat för att passa för ett barns förutsättningar. Det kan skapa stora problem för barnet som domare kanske inte har möjlighet att reflektera över för att det saknas tid och resurser.

- Mål som rör vårdnad, boende, umgänge och verkställighet kräver specialkunskaper hos domaren. I dessa mål är det föräldrarna som tvistar och barnet är sällan närvarande vid förhandlingarna. Barnet har inte ett eget ombud som ser till barnets rättigheter. Det är därför viktigt att domstolen har kunskaper för att kunna tillgodose barnets behov, eftersom föräldrarna i många fall använder barnet som ett vapen i sin inbördes konflikt och det därför finns risk att de glömmer barnets behov, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Barnombudsmannen anser vidare att de argument som framfördes vid införandet av specialiserade domare i ungdomsmål även bör tillämpas på brottmål där offret är ett barn. Lagstiftaren ansåg att det fanns en rad fördelar med att ha särskilda domare som handlägger ungdomsmål, eftersom den typen av mål kräver särskilda kunskaper och stor erfarenhet. Man betonade också vikten av att domaren är klar, tydlig och pedagogisk. Vidare lyfte man upp de svårigheter som domaren kan möta när denne ska kommunicera med den unge.

- Förutsättningarna för en snabb hantering ökar om målen samlas på en eller flera rotlar alternativt en eller flera domare. Om ett barn är brottsoffer är det viktigt att handläggningen sker snabbt särskilt när den misstänkte förövaren är en förälder eller närstående. Barnet riskerar annars att tvingas bo tillsammans med en förövare, säger Lena Nyberg.

Det ovan sagda gäller även i viss mån i mål som handläggs enligt Lag (1990.52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Eftersom det är en tvångslagstiftning är det av yttersta vikt att domaren har insikt i vad det innebär för ett barn att bli omhändertaget alternativt stanna kvar i en ibland ohälsosam miljö.

För intervjuer med Lena Nyberg, ring 08-692 29 50.

Läs hela yttrandet under "Aktuellt" och "Remissvar".