Inrätta lokala barn- och ungdomsombud

Barn och ungdomar känner inte till vilka rättigheter de har. Det gäller frågor som rör allt ifrån familjen, förskolan, skolan, boendemiljön och fritiden.

Barnombudsmannen vill öka barns och ungas möjlighet till inflytande. Vi föreslår att regeringen uppmanar kommuner, landsting och regioner att inrätta lokala barn- och ungdomsombud.

De lokala barn- och ungdomsombuden bör vara centralt placerade i organisationen, ha ett tydligt uppdrag och mål och ett starkt mandat som utgår ifrån barnkonventionen och svensk lagstiftning. God kontakt med barn och unga är en given förutsättning för att nå framgång som företrädare för barn och unga.

På regeringens uppdrag har Barnombudsmannen utrett frågan om lokala ombud för barn och unga. Rapporten "Uppdrag barn och unga" överlämnas på torsdagen till regeringen. I den presenteras en rad modeller och riktlinjer för hur arbetet ska kunna gå till. Förslagen bygger på det som har visat sig vara framgångsfaktorer hos dem som redan i dag på ett lokalt och regionalt plan arbetar med att företräda barn och unga.

- Barns och ungas möjligheter att göra sina röster hörda måste stärkas. De behöver lyhörda företrädare. Barn- och ungdomsombud är en bra modell, säger barnombudsman Lena Nyberg. Vi företräder barn i Sverige på ett generellt plan, men det behövs någon som lyssnar på dem och företräder dem där de bor. Det lokala och regionala arbetet är avgörande för hur Sverige ska lyckas leva upp till barnkonventionen.

- Barn och unga tycker inte att vi vuxna tar deras åsikter på allvar. Vi lyssnar, men inte mycket mer. Skolans arbetsmiljö, stress och mobbning är frågor som de tycker att vi bör jobba mycket mer med, säger Lena Nyberg.

Barnombudsmannens förslag i korthet:
Lokala barn- och ungdomsombud bör inrättas i kommuner, regioner och landsting.
De bör ha ett starkt mandat och vara centralt placerade i organisationen och inte driva enskilda fall.
De bör omfattas av samma regler om anmälningsplikt och sekretess som socialtjänsten.
Inom tre år bör hälften av landets kommuner, landsting och regioner ha lokala barn- och ungdomsombud.

______________________________________________

Exempel på lokala företrädare i svenska kommuner
Botkyrka kommun (www.botkyrka.se): Eva Hollén, ewa.hollen@botkyrka.se

Järfälla kommun (www.jarfalla.se): Carin Idstam, carin.idstam@jarfalla.se

Laxå kommun (www.laxa.se): Margareta Jonsson, margareta.jonsson@laxa.se

Lerums kommun (www.lerum.se): talamed.beolerum@spray.se

Timrå kommun (www.timra.se): Björn Hoffman, bjorn.hoffman@timra.se

Uppsala kommun (www.uppsala.se)

Västerås kommun (www.vasteras.se): Sara Holm-Stålhand, sara.holm-stalhand@vasteras.se