Elevernas rättigheter måste stärkas i ny skollag

Möjligheten till elevinflytande måste stärkas i den nya skollagen. Det måste finnas tid avsatt under skoltid för elevinflytande. Det räcker inte att barnen får framföra sina åsikter genom elevrådsrepresentanter.

Var och en måste få möjlighet att påverka vardagen i skolan. Det anser Barnombudsmannen i sitt remissvar på Skollagskommitténs slutbetänkande "Skollag för kvalitet och likvärdighet".

Barns rätt till skolskjuts behöver stärkas i den nya skollagen. Det gäller särskilt barn som har ett funktionshinder och för barn som bor växelvis hos sina föräldrar. De som har behov av skolskjuts bör alltid ha rätt till det. Elever med funktionshinder måste ha samma möjlighet att välja skola som andra barn. Rätten till skolskjuts ska vara kopplad till elevens funktionshinder och inte beroende av vilken skola som barnet har valt.

Familjedaghemmen riskerar att försvinna enligt förslaget till ny skollag.

- Det är oroande. Familjedaghemmen är mycket viktiga. De passar för barn som behöver vara i mindre grupper, säger barnombudsman Lena Nyberg. Det behövs en starkare skrivning i den nya skollagen som garanterar att familjehemmen får finnas kvar.

Barnombudsmannen anser också att förskoleklassen bör bli en obligatorisk skolform. Det är en stor fördel om alla barn får samma möjligheter att ta del av den sociala utvecklingsprocess som sker i förskoleklassen. I förskolan ska lek, omsorg och skapande och barnets eget utforskande vara tongivande. Skolans pedagogik ska inte styra verksamheten i förskoleklassen.

Läs det fullständiga remissvaret här.