Stora skillnader i barns och ungdomars levnadsvillkor

I dag på Internationella barndagen presenteras "Upp till 18 - fakta om barn och ungdom" av Barnombudsmannen och Statistiska centralbyrån (SCB). Boken ges ut vart tredje år och ger en samlad bild från av hur läget är för Sveriges nära två miljoner barn och ungdomar. Boken är ett viktigt verktyg för alla som är engagerade i barns och ungdomars uppväxtvillkor.

Ur Upp till 18 - fakta om barn och ungdom:

 Barn i mindre gynnade socialgrupper har sämre hälsa och sämre tandhälsa än barn i mer gynnade grupper.
 Psykiska ohälsan anses vara ett av de största folkhälsoproblemen.
 Yngre mår bättre än de äldre. I tonåren får fler och fler fysiska och psykiska besvär.
 I tonåren mår flickor sämre än pojkar.
 Nästan hälften av alla 15-åriga flickor har huvudvärk minst en gång i veckan.
 Barnfattigdomen har minskat men inkomstspridningen har ökat.
 Klyftan mellan dem som har det mycket bra ställt och dem som har det sämst fortsätter att öka.
 I storstäderna bland ensamstående eller bland sammanboende med två utlandsfödda föräldrar är inkomsterna särskilt låga.
 De flesta lever fortfarande med sin mamma och pappa i en traditionell kärnfamilj.
 Nästan vart femte barn bor med sin ensamstående mamma.
 Barn med funktionshinder har oftare än andra barn ensamstående föräldrar.
 Förstagångsföräldrarna blir allt äldre.
 Pojkar tycker att det är mer jämställt mellan könen än vad flickorna gör.
 De flesta ungdomar tillbringar mycket tid hemma. Pojkarnas favoritplats är hemma framför datorn.
Barn med funktionshinder har svårare än andra barn att påverka sin situation i skolan och på fritiden.
 Det växelvisa boendet blir allt vanligare. I dag bor 18 procent omväxlande hos mamma och pappa efter separation. I början av 90-talet bodde enbart fyra procent växelvis.
 Antalet omhändertagna barn ökade under 90-talet och barnen upplevs ha allt svårare problem.

­­-Klyftorna mellan dem som har det mycket bra ekonomiskt ställt och dem som har det allra sämst växer. Den ökande psykiska ohälsan är allvarlig. Sverige borde ha förutsättningar att kunna ge alla barn och unga en möjlighet att få en bra start i livet, säger barnombudsman Lena Nyberg.Kontaktperson: Malin Dahlberg Markstedt, koordinator och pressansvarig vecka 41, 0705- 482 973