Lyssna mer på barn och ungdomar som bor på ungdomshem

Rapporten "Vi har så mycket att säga!" presenteras idag vid en pressträff i Malmö. Drygt 70 barn och ungdomar i ålder 11 till 18 år som bor på hem för vård eller boende eller på särskilda ungdomshem har svarat på Barnombudsmannens och Länsstyrelsen i Skånes frågor om hur de uppfattar att de får komma till tals.

Vi har så mycket att säga! ger en varierande bild av livet på ungdomshemmen, kontakterna med familj och anhöriga och med socialtjänsten. Många ungdomar uppfattar att de inte har haft möjlighet att påverka den situation som de befinner sig i.

En av sex uppger att de sällan eller aldrig har kontakt med sin socialsekreterare. Kontakten mellan den unga och socialsekreteraren är mycket viktig eftersom det är socialsekreteraren som har det avgörande inflytandet i om vården ska fortsätta, avbrytas eller förändras.

De här barnen har en särskild styrka som de har fått genom att ha mött motgångar och prövningar tidigt i livet. De har likvärdiga rättigheter som alla andra barn och unga enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

- De flesta uppger att de förstår varför de bor på ett ungdomshem. Många är motiverade till att bo där. Några tycker till och med att ungdomshemmet är det bästa hem som de någonsin har haft, säger barnombudsman Lena Nyberg. Men många uppger också att det fattas beslut om dem utan att de själva har blivit tillfrågade.

Barnombudsmannen och Länsstyrelsen i Skåne anser att det behövs en bättre balans mellan tydliga regler och den unges rätt att påverka sin egen situation.

­- Det är viktigt att ungdomarna förstår syftet och logiken med reglerna och livet på hemmet, även om ungdomarnas möjlighet att påverka dessa är begränsade. Det är mycket viktigt att vidareutveckla kommunikationen med barn och unga, säger Eva Carlström, socialchef vid Länsstyrelsen i Skåne.

I rapporten finns en rad förslag till förbättringar:

 Kommunikation och dialog med barn och ungdomar måste utvecklas och förbättras.
 
 Föreståndarna för ungdomshemmen ska ansvara för att all personal tillämpar samma regler på ett konsekvent sätt.

 Socialsekreterare som bedömer barns och ungdomars behov av stöd bör få mer utbildning för att kunna göra barn och unga mer delaktiga.
 
 Metoderna för vård och av barn och unga ska väljas och anpassas efter det enskilda barnets behov och även framgå av vård- och behandlingsplan.

För mer information kontakta:
Maria Lindberg, barnperspektivhandläggare Länsstyrelsen i Skåne 040/044-25 22 29
Ulla Tillgren, pressansvarig hos Barnombudsmannen, 08-692 29 53, 070-212 29 53