Myndigheter saknar barnperspektiv

Naturvårdsverket, Glesbygdsverket, Statens biografbyrå, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Krisberedskapsmyndigheten uppger att FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, inte är relevant för deras verksamheter. I motiveringarna uppger de bland annat att barn och ungdomar inte är deras målgrupp eller att de inte har någon tillsyn över verksamheter som rör barn.

Barnombudsmannen redovisar i rapporten Mer plats för mindre medborgare, Barnperspektivet i statliga myndigheter 2003 en enkätundersökning om hur 88 svenska myndigheter lever upp till barnkonventionen. 72 myndigheter anser att konventionen är betydelsefull för deras verksamheter, dit hör landets länsstyrelser. Men tretton myndigheter uppger att den inte är relevant. Flera myndigheter som har svarat att barnkonventionen har relevans har därefter inte besvarat enkäten alls eller genomgående svarat "vet ej".

Barnkonventionen har funnits i 15 år. Riksdagen har ställt sig bakom en nationell strategi för att förverkliga konventionen i Sverige. Strategin sätter upp tydliga krav på att allt statligt beslutsfattande som rör barn och ungdomar ska utgå ifrån barnkonventionen. Barnkonsekvensanalyser ska också göras vid alla beslut som rör barn.

- Det är ytterst förvånande att två miljoner medborgare inte ses som en viktig målgrupp. Vår slutsats är att barn och unga fortfarande inte riktigt räknas som fullvärdiga medborgare, säger barnombudsman Lena Nyberg. Arbetet med att föra in ett barnperspektiv i myndigheternas verksamheter går framåt, men i en alldeles för långsam takt.

Barnombudsmannen har ett uppdrag att driva på och bevaka genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter. De som har svarat att konventionen inte har någon betydelse för dem kommer att bjudas in till Barnombudsmannen.

- Vi vill veta vad de har gjort för att genomföra barns och ungas rättigheter inom sina ansvarsområden, säger Lena Nyberg.

Följande myndigheter har svarat att barnkonventionen inte har relevans för verksamheten:

Allmänna reklamationsnämnden, Datainspektionen, Ekonomistyrningsverket, Glesbygdsverket, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Krisberedskapsmyndigheten, Naturvårdsverket, Rikstrafiken, Statens Biografbyrå, Statens strålskyddsinstitut, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statistiska centralbyrån (SCB) och Vetenskapsrådet.