Barn ska inte behöva bära föräldrars skulder

Brister i lagstiftningen leder till att alltför många föräldrar skuldsätter sina barn. Barnombudsmannen har tagit upp problemet i debattartiklar och i en skrivelse till regeringen.

Torsdagen den 5 februari kl. 9-12 anordnar riksdagens lagutskott en offentlig utfrågning om skuldsatta barn. Barnombudsmannen, Konsumentverket, Svenska kommunförbundet, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten i Göteborg hör till de inbjudna.

Tusentals barn är skuldsatta i Sverige, trots att en viktig tanke i svensk lagstiftning är att föräldrar inte ska kunna föra över skulder på sina barn. I många fall är skulderna dessutom ogiltiga och det är osäkert om det är barnet eller den vuxne som är betalningsansvarig.

- Föräldrar ska skydda sina barn från att bli skuldsatta, men det fungerar inte alltid så. Vi behöver en grundlig översyn av lagstiftningen och heltäckande regler för att barn inte ska tvingas bära föräldrars skulder, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Barn med skulder eller betalningsanmärkningar kan i vuxen ålder få svårt att hyra eller köpa bostad, teckna telefonabonnemang, låna på banken och få vissa arbeten. De får en sämre start i vuxenlivet än andra barn och många gånger är det barnens föräldrar som har försatt dem i denna svåra ekonomiska situation.

Barnombudsmannen, Konsumentverket och Svenska kommunförbundet, har gemensamma förslag på förbättringar:

  • Kronofogdemyndigheten bör få en skyldighet att alltid informera överförmyndaren när den får veta att ett barn har skuldsatts.
  • Tydligare regler för vem som är betalningsansvarig bör tas fram.
  • I första hand bör det utredas om inte skulden ska registreras på föräldern istället för på barnet.
  • Det bör krävas överförmyndarens samtycke när ett barn förvärvar eller säljer en bil eller motorcykel.