Skärp förslagen till ny sexualbrottslagstiftning

"Alla grova sexuella övergrepp som vuxna begår mot barn under 15 år borde bedömas som våldtäkt mot barn. Det är beklagligt att regeringen inte föreslår detta i sitt preliminära förslag till ny sexualbrottslagstiftning", skriver barnombudsman Lena Nyberg i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Barn är alltid mer utsatta än vuxna. Därför är det positivt att regeringen vill införa en ny brottsrubricering som kallas våldtäkt mot barn. Förändringen är mycket viktig. Den kommer att innebära att det inte, som i dag, ska krävas att tvång har förekommit för att någon ska kunna dömas för våldtäkt mot barn.

Barnombudsmannen är kritisk till att justitiedepartementet har valt en annan linje än Sexualbrottskommittén gjorde i sitt slutbetänkande. Kommittén hade ett starkare barnperspektiv i sina förslag. Förslaget har varit ute på remiss och ligger nu på justitiedepartementets bord. Vi hoppas att regeringen tar till sig av kritiken och föreslår en skärpt lagstiftning med ett tydligare barnperspektiv. Det är mycket viktigt att de ändringar som nu görs blir så tydliga och genomtänkta som möjligt.

Barnombudsmannens förslag i korthet:
- Alla grova sexuella handlingar som begås mot ett barn under 15 år bör betraktas som våldtäkt mot barn.
- Sexualbrott mot barn måste straffas hårdare än samma handling mot en vuxen.
- Barnets beroendeställning till den vuxne måste vägas in när straffet bestäms. Barn är beroende av sina föräldrar, eventuella styvföräldrar, andra släktingar, lärare, fritidsledare och förskolepersonal.