Straffa inte barnet!

Tusentals barn i Sverige har föräldrar i häkte eller på anstalt. Barn till frihetsberövade är en osynlig grupp. De intagna får ofta inte ens frågan om de har barn. I dag finns det därför ingen aktuell statistik över hur många barn det rör sig om. Men vi ser tydligt att även barnet straffas när den vuxne berövas friheten.

I den nya rapporten Straffa inte barnet! har Barnombudsmannen studerat barnperspektivet inom kriminalvården. Ansvariga vid Sveriges alla häkten och anstalter har fått frågor om hur de ser på barns behov i samband med att föräldrar eller vårdnadshavare frihetsberövas.
Endast 3 av 20 häkten frågar alltid den intagne om den har barn. Hälften uppger att de aldrig vid den första kontakten frågar om den intagne har barn.

- Det är en allvarlig brist. Barnen blir osynliga och kan inte heller få det stöd som de kanske skulle behöva, säger barnombudsman Lena Nyberg. Samarbetet mellan kriminalvård och socialtjänst måste bli bättre.

Barn som har vuxit upp med en förälder som har varit frihetsberövad kan riskera att själv begå brott om de inte får ett bra stöd. Det är viktigt att kontakten med föräldern alltid sker med hänsyn till vad som är bäst för barnet.

- Vi anser att det bör finnas fler särskilda besöksrum för barn, att särskilt utbildad personal ska finnas med när ett barn besöker häktet eller anstalten, att födelsedagar och skolavslutningar kan vara grund för att bevilja permissioner. Vi tycker att barn enklare än i dag ska kunna ringa till sin mamma eller pappa, säger Lena Nyberg.

Förslagen i korthet:

  • Barnombudsmannen föreslår att kriminalvården bör bli skyldig att fråga om en intagen har barn eller vårdnaden om ett barn.
  • Alla häkten och anstalter ska ha särskilt utbildad personal som närvarar vid barns besök och att personalen informeras om att de har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen om de får reda på att ett barn far illa.
  • Kriminalvården åläggs en skyldighet att ordna besöksrum på samtliga anstalter och häkten
  • Rätt att ringa kostnadsfritt till barnet ett visst antal gånger i veckan om det bedöms vara det bästa för barnet.
  • När en person häktas och får restriktioner ska huvudregeln vara att dessa inte gäller den häktades barn.
  • Ett stärkt samarbete mellan kriminalvård och socialtjänst för att stödja barn med frihetsberövade föräldrar.
  • Det bör bli möjligt att utifrån barnets behov kunna bevilja permissioner vid exempelvis skolavslutningar och födelsedagar.
  • Rätt till föräldrautbildning under tiden som frihetsberövad.
  •