Barn som bevittnar våld är också brottsoffer

Barn som blir vittne till våld och övergrepp inom familjen är också brottsoffer. Det är en uppfattning som allt fler i samhället ställer sig bakom. Men de barn och ungdomar som lever i familjer där misshandel förekommer får fortfarande inte alltid den hjälp och det stöd som de behöver. De kan bära mycket inom sig och kan visa att de mår dåligt genom att de är aggressiva i skolan, att de mobbar andra barn eller blir mobbade själva.

Vi måste se till att de här barnens situation uppmärksammas. Arbetet med att finna barn och föräldrar i riskzonen behöver börja redan på mödravården, på barnavårdscentralerna, inom förskolan och i skolan. En väl utbyggd elevhälsovård är också viktig för att vi ska lyckas fånga upp de barn och ungdomar som mår dåligt och behöver hjälp och stöd. Ett barn skyddar ofta instinktivt sina föräldrar, på bekostnad av sin egen hälsa." Det skriver Barnombudsmannen, BRIS (Barnens rätt i samhället), Föreningen Manliga Nätverket och Alla Kvinnors Hus på Dagens Nyheters debattsida inför ett gemensamt seminarium.

Tanken med vårdnadsreformen 1998 var inte att föräldrarna skulle ha gemensam vårdnad om sitt barn när en förälder motsatte sig det på grund av att det fanns misshandel, trakasserier eller andra former av övergrepp från den andra förälderns sida med i bilden. Men praxis har blivit en annan än det var tänkt.
Ett barn har enligt FN: s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) alltid rätt till skydd mot föräldrars våld och övergrepp. Det innebär skydd mot både fysiska och psykiska övergrepp. Våld inom familjen blir ofta synligt för utomstående i samband med att en process om vårdnad, boende och umgänge dras igång. När det i en process om vårdnad, boende och umgänge förekommer påståenden om våld ska domstolen göra en riskbedömning där barnets bästa vägs in. Barnet ska inte tvingas bo eller umgås med en förälder om inte barnets trygghet kan garanteras. Det finns föräldrar som är olämpliga som vårdnadshavare. Det kan gälla i de fall där den ene föräldern har gjort sig skyldig till våld, hot eller övergrepp mot barnet eller någon inom familjen. Då kan enskild vårdnad om barnet vara att föredra framför gemensam vårdnad."

Seminariet "Får vuxna slå? Ett barnperspektiv på våld i nära relationer" torsdagen den 6 maj klockan 12.30-17.00 på Alla Kvinnors Hus, Svartensgatan 3 i Stockholm.

Justitieminister Thomas Bodström, folkhälsominister Morgan Johansson samt barn- och familjeminister Berit Andnor deltar i seminariet. Barnombudsman Lena Nyberg är moderator.

För mer information kontakta:
Ulla Tillgren, Barnombudsmannen, 070-212 2953
Anncha Lagerman, BRIS 070-890 2479