Lena Nyberg möter FN:s barnrättskommitté i Genève

Barnombudsman Lena Nyberg är inbjuden till ett informellt möte med FN:s barnrättskommitté den 6 oktober 2004.

Barnrättskommittén vill veta hur Barnombudsmannen ser på Sveriges regerings rapport till barnrättskommittén hösten 2002 och på genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i Sverige generellt. Barnrättskommittén kommer att fälla sitt utlåtande om hur Sverige efterlever barnkonventionen i januari nästa år efter att ha mött representanter för regeringen.

Varje stat som har ratificerat barnkonventionen är skyldig att rapportera till kommittén vart femte år om vad staten gör för att på bästa sätt genomföra konventionen. Sveriges förra rapport behandlades 1999. Då fick Sverige bland annat kritik för att barn i olika delar av landet hade olika förutsättningar för att få hjälp och stöd av kommunen, för att de ekonomiska nedskärningarna under 1990-talet drabbade barn hårt och för att det fanns en lägre åldergräns för barn från andra länder än för svenska barn att gifta sig i Sverige.