Sverige bör intensifiera arbetet med barnkonventionen

FN:s barnrättskommitté i Genève presenterade på fredagen sina synpunkter på hur Sverige lever upp till de krav som barnkonventionen ställer. Kommittén är den högsta uttolkaren av FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Sverige måste göra större ansträngningar för att barnets bästa ska vara vägledande i asylärenden, anser barnrättskommittén. Den betonar att även gömda barn som befinner sig illegalt i Sverige ska ha rätt till skolgång.

- Alla barn ska ha de rättigheter som barnkonventionen erkänner. Rätten till skolgång ska även gälla gömda barn. Det är positivt att kommittén slår fast denna rättighet, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Kommittén anser att det råder brist på barnkompetens hos domare och åklagare. Den rekommenderar att domare, åklagare, polis, riksdagsledamöter, hälsovårdspersonal, lärare med flera ska få en systematisk utbildning i barns rättigheter och behov.

- För att stärka barnets rättigheter krävs att domare och åklagare har en särskild barnkompetens, säger Lena Nyberg. Vi är glada över att kommittén tar upp behovet av sakkunskap inom dessa yrkesgrupper eftersom vi länge har efterlyst detta.

Barnrättskommittén rekommenderar också att regeringen överväger att ge Barnombudsmannen befogenhet att gå in i enskilda ärenden.

- Det är nödvändigt för trovärdighetens skull att myndigheten på sikt får möjlighet att agera i enskilda ärenden. Men det får inte innebära att uppdraget med att driva på arbetet med barnkonventionen blir lidande, säger Lena Nyberg.

Sverige bör stärka barns skydd mot sexuellt utnyttjande. Barnrättskommittén anser inte att Sveriges definition av barnpornografi uppfyller barnkonventionens krav.
 
- Det är därför särskilt glädjande att justitieministern har lovat se över regleringen av barnpornografi i brottsbalken, säger Lena Nyberg.

Barnrättskommittén anser att Sveriges statistik över barn som brottsoffer och barn med funktionshinder är bristfällig. Den ser också med oro på utvecklingen med den stigande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige. Den nämner särskilt stress i skolan, ätstörningar, övervikt och självmord.

Barnrättskommittén berömmer Sverige för att ha antagit en nationell strategi för att genomföra barnkonventionen och för att lagstiftat för att förhindra barnäktenskap.

Tisdagen den 15 februari hålls ett seminarium om barnrättskommitténs rekommendationer hos Barnombudsmannen i Stockholm. En inbjudan till seminariet går ut inom kort.