Positivt med stärkt rättsligt skydd för barn och ungdomar

Barnombudsmannen välkomnar förslaget till en ny lag som reglerar barns och elevers rätt till lika behandling i förskola och skola. Lagen innebär ett förbud mot all form av diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Den går helt i linje med FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, där diskrimineringsgrunderna finns tydligt angivna. En av barnkonventionens huvudprinciper är att barn inte på någon grund får diskrimineras.

- Barn och ungdomar kan nu äntligen få samma rättsliga skydd mot diskriminering som vuxna har i arbetslivet, säger barnombudsman Lena Nyberg. Mobbning är en av de frågor som barn och ungdomar alltid tar upp med oss som ett vardagsproblem. Det är bra att även annan kränkande behandling ingår i lagen.

- Lagen skärps när det gäller kraven på det förebyggande arbetet. De ansvariga för skolans verksamhet ska aktivt arbeta för att förebygga och förhindra att barn och ungdomar utsätts för trakasserier och annan kränkande behandling. Det här är något som vi länge har arbetet för. Ett bra förebyggande arbete lägger grunden för en god arbetsmiljö.

I den nya lagen betonas också att de vuxna i skolan inte får utsätta en elev för diskriminering eller annan kränkande behandling.

- Det förekommer att vuxna kränker ett barn. Det är allvarligt eftersom den yngre står i en beroendeställning till den äldre. Skolplikten innebär också att barn är tvingade att gå i grundskolan, säger Lena Nyberg.

Barnombudsmannen är däremot tveksam till om lagen kommer att kunna ge en enskild elev framgång i ett diskrimineringsfall. Den nya lagen ska ge barn och ungdomar möjlighet att via olika myndigheter föra talan i ett skadeståndsmål. Förskolans eller skolans huvudman ska för att undgå skadeståndsskyldighet visa att "alla skäliga åtgärder har vidtagits för att förebygga eller förhindra behandlingen".

- Skäliga åtgärder riskerar att bli ett alltför vagt begrepp. Skolan kommer att kunna komma undan sitt ansvar genom att visa upp en dokumentation som inte fått genomslag i verksamheten. Lagförslaget innehåller inte heller någonting om vad skolan har för uppföljnings- och rehabiliteringsansvar för en elev som utsatts för trakasserier, säger Lena Nyberg.

- Det är positivt att en elev kan få rätt till skadestånd. Det blir en del av en upprättelse. Samhället markerar på så vis att diskriminering och annan kränkande behandling är oacceptabelt, avslutar Lena Nyberg. Men systemet bygger på att det blir tydligt och välkänt för barn och ungdomar vilken myndighet de ska vända sig till om de behöver hjälp.