Skadestånd är en viktig upprättelse för barnet

Svea Hovrätt har i dagarna dömt en person för våldtäkt mot ett barn. Straffet blev två års fängelse. Tingsrätten ansåg att barnet skulle få ett skadestånd på 75 000 kronor, medan hovrätten sänkte ersättningen till 50 000 kronor. Anledningen till sänkningen är att barnet inte har utsatts för våld, hot eller har varit i hjälplöst tillstånd. Hovrätten anser därför att "en mer nyanserad bedömning måste göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet".

- Den attitydförändring som den nya sexualbrottslagstiftningen innebär måste också avspeglas i skadeståndsfrågan, anser barnombudsman Lena Nyberg. Det är svårt att sätta en prislapp på en kränkning. Men vi anser att man alltid måste se allvarligare på ett brott som begås mot ett barn än om det begås mot en vuxen.

- Om ett barn utsätts för samma våldshandling som en vuxen ska det enligt vår mening utgå ett större skadestånd till barnet. Barn behöver mer skydd än en vuxen. Att utsättas för ett övergrepp i barndomen kan vara oerhört traumatiskt och kan få stora konsekvenser för barnets framtid. Barn står i stort sett alltid i någon form av beroendeställning till vuxna. Det kan röra sig om en fritidsledare, en lärare, en släkting eller vän till familjen enligt vår uppfattning, säger Lena Nyberg.

Skadestånd ska enligt lagstiftningen utgå ifrån den kränkning som barnet eller den vuxne har utsatts för. Våld är ett av många kriterier för storleken på ett skadestånd. Det är därför viktigt att ett barns skyddslösa ställning, barnets möjlighet att motsätta sig handlingen och dess förmåga att förstå handlingen ska vägas in när skadeståndet bestäms.

Barnombudsmannen är övertygad om att skadeståndets storlek tillsammans med det straff som döms ut har stor betydelse för den som drabbas av ett brott. Skadeståndet är också ett sätt för samhället att visa hur man ser på den kränkning som en person har utsatts för.

- Det är viktigt att barn som har blivit utsatta för brott får upprättelse genom att gärningsmannen blir dömd och barnet får ett skadestånd, säger Lena Nyberg. Skadeståndet syftar till att i viss mån reparera den kränkning som barnet har utsatts för.

Den nya sexualbrottslagstiftningen markerar att barn under 15 år inte kan samtycka till sexuella handlingar. Även om barnet samtycker är handlingen ett brott. Det innebär att det inte krävs hot, våld eller utnyttjande av offrets hjälplösa tillstånd för att någon ska dömas för våldtäkt.

- Vi vet att vuxna sällan behöver använda våld för att begå ett sexuellt övergrepp mot ett barn. Barn är oskyddade i sin ställning gentemot en vuxen och saknar ofta erfarenhet och kunskap om sexuella handlingar. Därför är den nya lagstiftningen otroligt viktig, säger Lena Nyberg.

Med den nya synen på barn i sexualbrottslagstiftningen ska man enligt vår mening titta på andra rekvisit för vad som är skadeståndsgrundande. Det kan gälla barns skyddslösa ställning och att ett barn sällan gör fysiskt motstånd.

Barnombudsmannen ser gärna att Högsta Domstolen prövar skadeståndsfrågan.