När tryggheten står på spel - ny rapport från Barnombudsmannen

Barnombudsmannens studie "När tryggheten står på spel" visar att gemensam vårdnad om barn verkar ha blivit en för stark huvudregel efter vårdnadsreformen 1998.

I 43 procent av de tvistemål som ingår i studien dömde tingsrätten till gemensam vårdnad, trots att den ena föräldern hade fällts för våldsbrott inom familjen. I hela 56 procent av de fall som gällde umgänge tilldömdes den förälder som gjort sig skyldig till våld oövervakat umgänge med barnen. Domstolar och socialtjänst är skyldiga att göra en bedömning av risken för barn att fara illa hos en förälder som dömts för våld. Riskbedömningar har bara gjorts i mindre än vart tredje fall.