Öppna för gränser - årets rapport till regeringen

Barns och ungas tankar om alkohol, tobak och narkotika är huvudtemat i Barnombudsmannens årsrapport 2005. Barn och ungdomar har uppmanat oss att ta upp problemet med droger. Alkohol, tobak och narkotika finns på många ställen där ungdomar vistas och är därmed enkelt att få tag i.

Barn och unga vill att vuxna sätter tydliga gränser när det gäller droger. Det visar den enkätundersökning som gjorts bland Barnombudsmannens kontaktklasser. Elever i åldern 10-18 år har svarat på frågor om sin inställning till droger.

- Föräldrars värderingar spelar en avgörande roll när det gäller barns och ungas inställning till alkohol, tobak och narkotika. Ungdomar vill kunna prata med föräldrarna, känna att de bryr sig och att de sätter gränser, säger barnombudsman Lena Nyberg.

- Ungdomar som jag möter säger att det är jobbigt att inte kunna gå på fest utan att någon tjatar om att de ska dricka alkohol. De undrar var deras gräns går för vad de vill, tål och accepterar?

Bland de nära 800 elever som svarat på Barnombudsmannens enkätfrågor svarade 93 procent att de ville ha tydliga gränser kring alkohol, tobak och narkotika.
De flesta tycker att föräldrar kan dricka ett eller två glas vin till maten, men föräldrar ska absolut inte bli berusade när barnen är med.

Två av tre elever tycker inte att föräldrar ska bjuda sina barn på öl eller vin och ännu fler tycker att det är fel att bjuda barnen på sprit.

Tre av fyra tar avstånd ifrån att föräldrar köper ut alkohol till barn och ungdomar och de flesta tycker att det är okej att föräldrar förbjuder sina barn att dricka alkohol.

- Föräldrars vanor och inställning påverkar barnen och ungdomarna. Ju äldre barnen blir desto mindre restriktiva blir en del föräldrar. Forskning visar att ungdomar vars föräldrar är mindre restriktiva när det gäller alkohol också har en högre alkoholkonsumtion än andra, säger Lena Nyberg.

- Många föräldrar känner sig villrådiga och saknar kunskap om droger. Ett organiserat föräldrastöd behövs!

En av fem bland äldre elever uppger att de dricker alkohol varje vecka. På frågan om varför de dricker svarar de att det är roligt att vara full eller för att de vill verka tuffa.
De yngre tycker att det är dumt, dåligt eller farligt att dricka alkohol, medan en del tycker att det kan vara okej om ungdomarna är äldre, dricker lite och sällan. I den äldre gruppen tycker en av tre att det är vars och ens ensak om man dricker eller inte.
Det är fler barn och ungdomar som svarar att tobak och narkotika är farligt än de som svarar att alkohol är det.

Droganvändandet bland unga har gått ned de senaste åren. Men flickors alkoholkonsumtion har inte minskat så mycket som pojkarnas. Antalet flickor som behandlas för alkoholförgiftning har tredubblats. Det finns ett starkt samband mellan att röka och dricka alkohol.

Nästan samtliga svarande tror att rökning är farligt. Mer än 90 procent säger att det är skadligt för kroppen att röka. Man tror att de flesta som röker gör det för att vara tuffa eller på grund av grupptryck. Både yngre och äldre tror också att ungdomar röker mer än vad de faktiskt gör. De yngre tycker att rökning är dåligt, dumt, farligt och äckligt. De äldre tycker likadant, men också att röka är vars och ens ensak.

Många elever tror att ungdomar dricker mer än vad de faktiskt gör. Ett sådant missförstånd riskerar att leda till att fler börjar röka och dricka för att leva upp till mytbildningen att "alla andra röker och dricker".

Var tionde i gruppen 14 -18 år svarar att de har provat narkotika. De tror att ungdomarna har provat narkotika för att de vill verka tuffa, är nyfikna eller för att de har problem. Nästan alla tror att det är farligt.

Under 2004 verkar det ha skett en ökning av antalet barn som sniffar/boffar. Flera barn har dött efter att ha sniffat till exempel butangas. Sniffning/boffning är en vanlig inkörsport till annat missbruk. Det är därför viktigt att ANT-undervisningen i skolan tar upp de stora riskerna med sniffning.

Det verkar som om kampanjer mot droger så som de mot tobak lönar sig. Barn och ungdomar uppmärksammar kampanjer och har till exempel lärt sig att rökning är farligt.

Ur Barnombudsmannens förslag till regeringen:
 Ge en myndighet uppgiften att permanent samordna insatserna på alkohol- och narkotikaområdet.

 Arbetet ska ha ett tydligt barnperspektiv.

 Säkerställ att informationssatsningar till barn och unga görs så att varje ny generation får information om hälsomässiga och sociala konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak.

 Stimulera kommunerna till att strukturellt utveckla former och innehåll i det förebyggande arbetet mot missbruk.

 Gör en översyn av gällande regler för försäljning av folköl, lättcider och tobak.

 Ta initiativ till ytterligare forskning om vilka faktorer som är avgörande för att barn och unga ska stå emot grupptryck och vad som kan stärka barns och ungas självkänsla.
 
 Uppmuntra till samarbete och samarrangemang mellan lokala föreningar och kommunernas fritidsgårdar så att drogfria aktiviteter ordnas och att bidrag ges till sådana aktiviteter.

 Utred hur föräldrastödsmottagningar ska kunna inrättas över hela landet.

 Stimulera lokalt samarbete mellan mödravård, BVC och förskola/skola, skolhälsovård, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), polis och socialtjänst för att tidigt upptäcka riskfaktorer för att möjliggöra tidiga insatser.

I Öppna för gränser tar vi också bland annat upp ungas hälsa och välbefinnande, barnkonventionsarbetet i Sverige, barn och brott, asylsökande barns situation.