Lyssna mer på barn och ungdomar på ungdomshem

Rapporten <em>Vi har så mycket att säga!</em> presenteras vid ett seminarium i Stockholm onsdagen den 8 juni. Drygt 70 barn och ungdomar mellan 11 och 18 år som bor på särskilda ungdomshem eller hem för vård och boende, så kallade HVB-hem, har svarat på frågor från Länsstyrelsen i Skåne och Barnombudsmannen. En av sex tillfrågade uppger att de sällan eller aldrig har kontakt med sin socialsekreterare. Många ungdomar tycker att de inte har kunnat påverka den situation som de befinner sig i.

Vi har så mycket att säga! bygger på ett samarbete mellan Barnombudsmannen och Länsstyrelsen i Skåne om barns rätt att komma till tals. Projektets syfte har varit att klarlägga om barnen uppfattar att de får komma till tals vid omhändertaganden, planering av vård och vistelse på institutionen.

- De flesta uppger att de förstår varför de bor på ungdomshem. Många är motiverade till att bo där. Några tycker till och med att ungdomshemmet är det bästa hem som de någonsin har haft, säger barnombudsman Lena Nyberg.
Men många säger också att det fattas beslut om dem utan att de själva har blivit tillfrågade.

En rad förbättringar föreslås:
 Kommunikation och dialog med barn och ungdomar måste utvecklas och förbättras.
 Ungdomshemmens föreståndare ska ansvara för att all personal tillämpar samma regler på ett konsekvent sätt.
 Det enskilda barnets behov ska styra vilka vårdmetoder som ska användas. Barn och unga måste involveras mer när vårdmetod väljs.

Seminariet äger rum onsdagen den 8 juni på Piperska Muren, Scheelegatan 14, Oscarssalen, klockan 13-16. Inbjudna är föreståndare för HVB-hem/särskilda ungdomshem, socialchefer, socialsekreterare, länsstyrelser och övriga intresserade.
Media hälsas välkomna - anmäl deltagande till ulla.tillgren@barnombudsmannen.se.