Barns behov mer synliga i förslag till ny kriminalvårdslag

Förslaget till ny kriminalvårdslag som presenterades på torsdagen har ett tydligare barnperspektiv än den nuvarande lagstiftningen.

- Det är glädjande. Barn ska inte straffas för att föräldrarna begår brott, säger barnombudsman Lena Nyberg. Barn till frihetsberövade är en osynlig grupp. De här barnens behov av kontakt med sina föräldrar har hamnat i skymundan alldeles för länge.

Lagförslaget innebär att besök och telefonsamtal ska ske med hänsyn till barnets rätt att besöka den intagne föräldern.

- Det är bra att man uppmärksammar att det är barnets rätt till föräldern som ska gälla och inte tvärtom, säger Lena Nyberg.

Telefonsamtal kan vara en viktig del av den vardagliga kontakten mellan barnet och föräldern.

- Det är oerhört viktigt att anstalterna är flexibla när det gäller de intagnas telefonsamtal till sina egna barn. Man ska ta hänsyn till barnets behov och hans eller hennes rätt till sin förälder, säger Lena Nyberg.

Barnombudsmannen har föreslagit att en förälder ska kunna få permission för till exempel skolavslutningar, andra högtider och besök inom BUP, barn-och ungdomspsykiatrin. I förslaget till ny kriminalvårdslag sägs att alla intagna bör ha möjlighet att vistas utanför anstalt när det finns särskilt ömmande skäl.

I Barnombudsmannens rapport Straffa inte barnet (2004) föreslogs en rad förbättringar för barn med frihetsberövade föräldrar. De har sällan fått hjälp med att bibehålla kontakten med sin mamma eller pappa och därmed har deras rättigheter inte tagits tillvara.