Dramatiska Institutet måste göra barnkonsekvensanalyser

Högskoleverket riktar allvarlig kritik mot den statliga högskolan Dramatiska Institutets (DI) barndomsprojekt. Delar av kritiken riktas mot att DI inte har gjort någon dokumenterad barnkonsekvensanalys i samband med beslutet om temat för barndomsprojektet.

Barnkonventionen har funnits i snart 16 år. Riksdagen har ställt sig bakom en nationell strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Strategin sätter upp tydliga krav på att allt statligt beslutsfattande som rör barn och ungdomar ska utgå ifrån barnkonventionen. Barnkonsekvensanalyser ska också göras vid alla beslut som rör barn. Barnombudsmannen har i rapporten Mer plats för mindre medborgare visat att arbetet med barnkonventionen går långsamt inom de statliga myndigheterna

Högskoleverket konstaterar i sitt tillsynsbeslut att DI inte har följt den nationella strategi som riksdagen har fastställt för barnkonventionen.

- Varje beslut som rör ett enskilt barn eller barn i grupp ska utgå ifrån barnkonventionens anda och intention. Därför är det så viktigt att göra barnkonsekvensanalyser. Det gäller att tänka efter före, säger barnombudsman Lena Nyberg.

I en barnkonsekvensanalys är det viktigt att ta reda på hur ett förslag eller beslut påverkar, eller kan påverka, barn. Hur det förhåller sig till barnkonventionens bestämmelser och vilka särskilda problem och intressekonflikter som kan finnas med ett förslag eller beslut.

Enligt Högskoleverket borde DI av etiska skäl ha inhämtat föräldrarnas samtycke till filmningen av barnen. Verket anser att en barnkonsekvensanalys borde ha lett till en sådan bedömning. Om barn filmas i en situation som kan uppfattas som känslig eller integritetskränkande är det enligt Barnombudsmannens uppfattning viktigt att barnen och deras föräldrar är informerade om och har samtyckt till detta.

- En etisk diskussion bör alltid föras när vuxna möter barn i professionella sammanhang. Att kunna möta och samtala med barn och samtidigt ta tillvara deras rättigheter kräver kunskap, utvecklade metoder och övning, säger Lena Nyberg.

- Barn får inte utnyttjas för vuxnas syften.

Många har uppmanat Barnombudsmannen att granska DI:s barndomsprojekt, men det är Högskoleverkets uppgift. Barnombudsmannen får inte utöva tillsyn över andra myndigheter och inte heller uttala sig om handläggningen av enskilda ärenden. Däremot ska myndigheten enligt lag företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av barnkonventionen, driva på att den genomförs och efterlevs.