Tidiga satsningar minskar psykiska ohälsan

Den psykiska ohälsan har ökat mycket bland barn och ungdomar de senaste åren. Det anser varannan mottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i rapporten Satsa tidigt En undersökning av barn- och ungdomspsykiatrin. Ytterligare var tredje mottagning säger att den psykiska ohälsan har ökat något.

Oro, ångest, depressioner och självdestruktiva beteenden ser ut att ha ökat bland barn och unga på senare år. Mellan 10 till 15 procent av alla barn söker barnpsykiatrisk konsultation under uppväxten. Kötiderna till BUP tycks ha minskat något sedan Barnombudsmannens gjorde en liknande undersökning 2002. 55 procent av mottagningarna anser nu att väntetiderna är godtagbara, medan 45 procent anser att de inte är det. Av 113 mottagningar uppger 90 att de har en väntetid på upp till tre månader för ett första bedömningssamtal hos BUP.

- Det är minskade resurser till skolhälsovård, socialtjänst och primärvård som har lett till att den psykiska ohälsan har fortsatt att öka. Det budskapet är entydigt från BUP-mottagningarna, säger barnombudsman Lena Nyberg. Problem som inte fångas upp på ett tidigt stadium riskerar att förvärras.

Nästan fyra av fem BUP-mottagningar svarar att det även behövs mer resurser till den egna verksamheten för att möta behovet.

Barnombudsmannen vill se en rad åtgärder för att vända utvecklingen:
· En lagstiftning som tydligt visar vem som har ansvaret för att motverka den psykiska ohälsan.
· Mer resurser behöver avsättas till skolhälsovård och primärvård för barn.
· Det behövs resurser till föräldrastöd under barnets hela uppväxttid för att förebygga psykisk ohälsa.
· En ökad satsning på elevhälsovården. I skollagen bör skrivas in att samtliga yrkesgrupper som skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer ska finnas tillgängliga i alla skolenheter.
· Det behövs kvalitetskriterier på elevhälsans uppgifter och omfattning.
· En översyn av skolans fysiska - och psykosociala arbetsmiljö behöver göras.
· Samarbete mellan de olika aktörerna är väsentlig för att motverka den psykiska ohälsan. Här måste det satsas pengar på att göra arbetet möjligt.
· Uppföljningar behövs för att se om de statliga satsningarna har använts för att motverka psykiska ohälsan och om de har minskat väntetiderna inom BUP.