Delat barnbidrag kan leda till konflikter

Försäkringskassan har föreslagit att barnbidraget ska delas upp och betalas ut till de båda föräldrarna om barnet bor växelvis hos dem. Det är positivt om all lagstiftning är könsneutral och främjar båda föräldrarnas relation till sitt barn. Men förslaget kan få negativa följder.

- Om barnbidraget fördelas mellan föräldrarna ska även betalningsansvaret för till exempel barnomsorg och fritids delas upp. Det är inte möjligt idag, säger barnombudsman Lena Nyberg. Det är viktigt för barnet att barnbidraget betalas ut till den förälder som ansvarar för att stora kostnader som den för barnomsorg betalas. Frågan måste därför utredas vidare.

- Om inte ansvaret för de stora kostnaderna kan delas upp kommer det att leda till konflikter mellan föräldrarna. Det drabbar ytterst barnen.

Barnbidraget är ett ekonomiskt bidrag som ska komma barnet till del och täcka hans eller hennes grundläggande behov. Frågan får därför inte handla om jämställdhet eller rättvisa mellan föräldrarna. Barnets behov ska stå i centrum.

Om förslaget går igenom kan det innebära att barn som lever i familjer som befinner sig i olika utsatta livssituationer får uppleva ännu fler gräl och även fler domstolstvister. Det finns exempel på föräldrar som velat driva igenom växelvis boende för att slippa betala underhållsbidrag till den andra föräldern.