Barnombudsmannen kräver utbildning av barntolkar

Var tredje asylsökande är barn. Barnombudsmannen föreslår att Sverige ska utbilda och använda professionella tolkar med särskild kompetens för att tala med barn i olika åldrar och barn med traumatiska erfarenheter. Barnombudsmannen föreslår också att en särskild auktorisation av barntolkar införs.

Utredningen om kontakttolkar har lämnat sitt slutbetänkande ”Tolkutbildning – nya former för nya krav” och Barnombudsmannen har i dagarna lämnat sina synpunkter på betänkandet till Regeringen.

- Jag beklagar att utredningen inte tar upp barns behov och rättigheter och att den inte har berört frågan om tolkning med och för barn, säger Lena Nyberg. Bland dem som inte har svenska som modersmål i Sverige finns det många barn.

Utbildning i utvecklingspsykologi och barns olika sätt att kommunicera, samt barns språkutveckling i olika kulturer bör införas i tolkutbildningen, för att även barn ska få en rättssäker behandling i asylprocessen.
Utredningen har inte heller diskuterat de svåra problem som uppstår för barn när de tvingas fungera som tolkar åt sina föräldrar bland annat vid kontakter med sjukvård och socialtjänst.

- Jag anser att tolkrätten måste förtydligas så att varje barn har rätt till tolk vid behov, tillägger Lena Nyberg