Restriktiva attityder kan förändra ungas alkoholvanor

Idag uppskattas att minst 100 000 barn växer upp i ett hem där minst en av föräldrarna har alkoholproblem. De stödåtgärder som erbjuds står inte i proportion till problemets omfattning. Dessa barns uppväxtvillkor är ett samhällsproblem som kräver särskilda åtgärder.

Barnombudsmannen föreslår att en utredning tillsätts med uppgift att se över frågor som berör barn med missbrukande föräldrar. Det behövs ökad kunskap om dessa barns behov av stöd, till exempel när det gäller rutiner för utredning och handledning av barnens individuella behov.

Hälsoriskerna med alkohol är störst för unga människor. Antal fall inom slutenvård på grund av alkoholförgiftning har ökat framför allt bland 15–19-åringar, mest bland flickorna. Forskningen visar att ju tidigare man börjar dricka alkohol desto större är risken att senare fastna i ett missbruk.

- Jag anser att målet för alkoholpolitiken måste vara att senarelägga alkoholdebuten och minska konsumtionen av alkohol för barn och unga och deras föräldrar, säger Lena Nyberg. Samhället måste i första hand prioritera sina insatser i ett tidigt skede för att påverka attityder så att barn och ungdomar inte testar alkohol eller hamnar i missbruk.
 
Barnombudsmannen förespråkar permanenta satsningar på förebyggande åtgärder som föräldrastöd, aktivt arbete mot alkohol i skolan och effektiva informationskampanjer. Åtgärder för att på bred front skapa restriktivare attityder till alkohol bland ungdomar och deras föräldrar. Det skulle ge större och mer långsiktiga effekter, än att till exempel höja åldersgränserna för servering av alkoholdrycker och inköp av folköl.
 
Utvecklingen av alkoholkonsumtionen hos tonåringar är alarmerande. Konsumtionsnivån under de senaste åren är den högsta hos tonåringar sedan den började mätas. Bland elever i årskurs 6 har andelen som uppger att de varit berusade ökat under 1990-talet. Den stora ökningen av elever som varit berusade tycks ske i åldrarna 12–14 år. Barnombudsmannen har nyligen framfört sina synpunkter på Alkoholinförselutredningen i ett slutbetänkande till Socialdepartementet ”Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid (SOU 2005:25) slutbetänkande från Alkoholinförselutredningen”.

 

För intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta Chefssekreterare Ann Engblom 08-692 29 61 eller 0703-10 49 61.