HD urholkar sexualbrottslagstiftningen

Riksåklagaren (RÅ) har i två fall yrkat att vuxna män som förgripit sig sexuellt på flickor som inte fyllt 15 år skulle dömas för våldtäkt mot barn. På tisdagen kom Högsta domstolens (HD) domar. HD dömer inte männen för våldtäkt mot barn utan för sexuellt utnyttjande av barn. HD:s domar och resonemang blir prejudicerande för alla landets domstolar.

Den nya sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft den 1 april 2005 och innebär att de flesta sexuella handlingar som begås mot barn ska anses som våldtäkt mot barn. Lagen innebär att det inte längre krävs att en vuxen har använt våld eller hot. Bakgrunden till lagen är att barn normalt sett inte kan sägas samtycka till sexuella handlingar.

- Den nya lagen riskerar nu att urholkas och förlora sitt syfte, säger barnombudsman Lena Nyberg. Vuxna ska aldrig ha sexuellt umgänge med barn under 15 år. Ett barn står ofta i en beroendeställning till en vuxen. Det enda undantaget från reglerna om våldtäkt mot barn måste vara när två unga jämnåriga har ett ömsesidigt förhållande.

Barn under 15 år saknar ofta erfarenheter och en mognad som gör att de kan bedöma vad en sexuell relation innebär.

- Tanken med den nya lagen var att sexuella handlingar mellan vuxna och barn under 15 år ska betraktas som allvarliga brott. Det hade varit viktigt med ett klargörande från HD. Nu riskerar istället den nya lagen att bli verkningslös i situationer som dessa, säger Lena Nyberg.